.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Ska USAs illegala nyliberalism i Irak upphöjas till ”rätt”?

När USA efter ockupationen av Irak begår en serie brott mot internationell rätt tiger den svenska regeringen. Och någonstans i utkanten av USA:s tysta och folkrättsvidriga krig för att förändra Iraks ekonomiska system blir Sverige plötsligt också aktivt medansvarigt...

Så skriver Lasse Karlsson,
Attac. Han medverkar i ett seminarium på ABF Stockholm torsdagen 26 oktober kl 18.30.

På Försvarsdepartementets uppdrag har chefen för Totalförsvarets Forskningsinstitut skrivit en rapport med titeln ”Amerikas strategi: Konsekvenser för Sverige”. Den kom för ett år sedan.

Där kan vi läsa att USA är ett imperium och att Sverige är en av de 40 nationer som tillhör imperiet.

Så skulle naturligtvis försvarsministern själv aldrig uttrycka saken. Inte heller någon annan i regeringen och rakt ingen i oppositionen.

Men i sitt handlande bekräftar Sveriges regering forskningsrapportens analys. När USA efter ockupationen av Irak begår en serie brott mot internationell rätt tiger den svenska regeringen. Och någonstans i utkanten av USA:s tysta och folkrättsvidriga krig för att förändra Iraks ekonomiska system blir Sverige plötsligt också aktivt medansvarigt..

11 februari 2004 kunde BBC nämligen meddela att världshandelsorganisationen WTO beviljat Irak status som observatör i WTO. Förslaget kom från USA. Irak hade då inte ens en marionettregering, Landet styrdes av en ockupationsmyndighet. Sverige och alla övriga 145 medlemmar i WTO godkände förslaget. Vid samma möte blockerade USA för femtonde gången Irans ansökan att få observatörs-status i WTO.

30 september kom sedan Iraks skriftliga ansökan om att få bli medlem i WTO.

Knappt en och en halv månad senare tillsatte WTO en arbetsgrupp som ska behandla Iraks och Afghanistans ansökningar.

Detta beslut av WTO – som Sverige också deltagit i – strider mot WTO:s egen stadga. Där heter det, i artikel XII, att ”Varje stat eller tullområde som har full autonomi över sin handelspolitik är berättigad att ansluta sig till WTO på villkor som överenskoms mellan den och WTO:s medlemmar.”

Kort sagt: Imperiet ville ge Irak en gräddfil in i WTO och ingen protesterade.

Varför är USA så angeläget om att Irak ska bli medlem i WTO?

Och varför bjöd man, så snart WTO öppnat dörren på glänt för Irak, en grupp irakiska experter och högre tjänstemän till USA för att diskutera handelsfrågor, bl a förberedelserna för förhandlingarna med WTO om Iraks medlemskap?

Svaret är att en förhandling mellan WTO och Irak – där USA mer eller mindre sitter på båda sidor om förhandlingsbordet – kan bli något av pricken över i på det som jag vill kalla USA:s tysta krig för att omvandla Iraks ekonomiska system. Det kan resultera i att den illegala nyliberala ordning som USA tvingar fram i Irak så småningom blir upphöjd till internationell rätt.

Försöker vi förstå vad USA iscensätter och eftersträvar i Irak får vi på köpet en nyttig och skakande lektion i vad som händer när frihandelns hökar kan agera i skydd av militärmakten. Det är nämligen hög tid att vi förstår att ”frihandel” inte längre handlar om tullavgifter och kvoter. Så var det möjligen när vi levde under GATT. Men i globaliseringens epok handlar det om de multinationella företagens frihet och trygghet i främmande länder. Handelsavtalen ska garantera deras rätt att anlända, slå sig ner och växa, göra affärer och ta hem vinster. Nu gäller WTO - i armkrok med Världsbanken och IMF.

Men vi vet också att folk runt om i världen vägrar att acceptera denna girighetens regim. Vid WTO-mötet i Seattle 1999 klev motståndet in i världens alla TV-rutor på bästa sändningstid. Sedan dess har Världshandelsorganisationen knappast kommit ur fläcken. Den pågående Doha-rundan – med ofattbar fräckhet ideligen betecknad som en ”utvecklingsrunda” med de fattiga ländernas intressen i centrum – upplever kris efter kris vid förhandlingsborden. Inför hoten från den företagsstyrda globaliseringen har människor och rörelser alltså gått samman och börjat bygga upp ett globalt civilsamhälle som bjuder motstånd.

I Irak möter USA inte något sådant motstånd. Där finns ingen suverän statsledning och inget civil-samhälle som arbetar i skydd av mänskliga rättigheter. USA, och dess allierade, är en ockupationsmakt, som bestämt sig för att göra vad den vill.

Och vad vill den?

Den vill i Irak förverkliga den nyliberala drömmen om verkligt fri handel för utländska företag och investerare.

I Haag-konventionens artikel 43 står det att ockupationsmakten inte får ändra det ockuperade landets lagar såvida det inte är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Artikel 55 förbjuder ockupationsmakten att sälja ut landets tillgångar.

Men nyliberalism kräver nya lagar och privatiseringar. För den skull begår USA ännu en serie brott mot folkrätten

För det första maskeras hela övergreppet genom att lanseras som ett slags biståndsverksamhet som kallas ”Moving the Iraqi Economy from Recovery to Growth” och sköts av USAID – USA:s motsvarighet till Sida.

Sedan ger sig USAID ut på konsultmarknaden för att hitta någon som kan hjälpa till med jobbet. Det blir Bearingpoint som får det. Konsultfirman ska bl a forma Iraks budget, skriva lagar för näringslivet och utforma regler för handel och tullar. Här finns också uppdraget att förbereda Irak för WTO-medlemskapet.

På plats i Irak är det ockupationsmyndighetens chef, Paul Bremer, som står för den ekonomiska ingenjörskonsten. I juni 2003 deklarerar han på ett ekonomiskt toppmöte i Amman att de 200 statligt ägda företag som dominerar Iraks ekonomi omedelbart ska privatiseras. Och med konsultfirmans facit i bakfickan utfärdar han en serie order, de beryktade Bremer-lagarna,

Order 12 tar bort tullar, avgifter och andra skatter på importen. Order 39 ger utländska investerare fritt fram. Order 40 ger utländska banker tillstånd att etablera sig i Irak och att äga hälften av landets egna banker. Order 81 gäller intellektuell äganderätt och bäddar för de multinationella bolagens monopol över utsäden. Men på en punkt förvaltas arvet från Saddam Hussein: Ockupationsmaktens fientliga inställning till fria fackföreningar manifesteras i både ord och handling.

Order 39 är särskilt intressant. På bara några sidor åstadkommer ockupationsmakten ett investeringsreglemente som det internationella kapitalet hittills bara vågat drömma om. En serie tidigare försök att driva fram investeringsavtal har stupat på att företagens och regeringarnas planer har läckt ut och orsakat folks vrede och motstånd. OECD tvingades lägga MAI-avtalet på hyllan 1999. I WTO har man visserligen lyckats genomdriva GATS, som bl a är ett investeringsavtal för tjänsteleverantörer, men i övrigt kört fast. Bäst har USA lyckats, i frihandelsavtalet NAFTA med Kanada och Mexiko och i det bilaterala avtalet med Chile. Men i FTAA, som är tänkt för hela den amerikanska kontinenten, går det trögt.

Order 39 är också intressant genom att dess konstruktion och begrepp är närmast identiska med de förslag till investeringsavtal som diskuterats på internationella handelsmöten. ”Investeringar” definieras oerhört brett och omfattar allt från traditionella direktinvesteringar till portföljinvesteringar. De utländska företagen ska "behandlas lika" som de inhemska, vilket omöjliggör stöd för uppbyggnaden av landets egna företag - även om detta kan behövas i inledningsskedet för att de ska kunna växa fram. Avtalen förbjuder också möjligheter att ställa vissa krav på det utländska företaget - t ex att det ska överföra teknologi till värdlandet, använda en viss del inhemska insatsvaror i produktionen, återinvestera en del av vinsten eller vara skyldiga att till en del använda lokal personal. Staten berövas på så sätt inte bara möjligheter att se till att investeringar som görs bidrar till landets utveckling utan också möjligheten att kontrollera flödet av vinsterna och hur kapitalet förs in och ut ur landet.

Som kronan på verket beslutade Iraks provisoriska styrande råd, just innan USA-koalitionen ”lämnade över” makten till interimsregeringen i juni 2004, att alla Bremers order skulle antas som irakisk lag.

Landet hade därmed fått en konstitution som ser ut som investerarnas önskelista, skrev The Economist. ”Ett frihandelsmanifest”, skrev Reuters.

I den mån Irak binder upp sin nuvarande frihandelsregim genom WTO-avtal kommer Bremers folkrättsvidriga lagar att leva vidare som internationell rätt. Det är därför WTO är en så viktig arena för USA och de multinationella företagen. Alldeles särskilt gäller detta tjänstehandelsavtalet GATS.

GATS har en komplicerad konstruktion. Avtalet bygger på att varje land gör egna åtaganden som syftar till att släppa in och minska möjligheten att reglera utländska företag på alla tjänsteområden - från banker och energi till sjukvård och utbildning. När ett land söker medlemskap i WTO pressas det särskilt hårt att göra åtaganden att på detta sätt liberalisera sin tjänstesektor

USA:s ambitioner att privatisera Iraks oljetillgångar har ännu så länge stött på patrull däremot har 1000-tals kontrakt slutits om tjänster, prospekteringar etc. Och tjänsterna i oljebranschen, alltifrån utforskning av fyndigheterna till leverans av oljan, har blivit mera lönsamma än själva ägandet av oljan, hävdar en del analytiker. Giganter inom området är bland andra Halliburton, Bechtel, Harken Energy Company och tidigare det skandaliserade Enron – samtliga med kopplingar till Bush-administrationen. Därför är tjänstehandelsavtalet GATS så viktigt och därför har USA och ett antal andra WTO-länder efter toppmötet i Hongkong i december gått samman för att öka pressen på ett 20-tal andra länder i syfte att trygga marknadstillträde och ”nationell behandling” inom området energitjänster.

När ett land väl har gjort GATS-åtaganden är det mer eller mindre omöjligt att ta tillbaka det. WTO har gjort den enda vägens politik enkelriktad. Framtida demokratiskt valda regeringar som önskar en annan politik är bakbundna.

Flera förhållanden gör det motiverat att tala om ”det tysta kriget för att göra Irak nyliberalt”.

Tystnaden i Irak är inte svår att förstå. Frågan om ockupationsmaktens omvandling av landets ekonomiska system får stå tillbaka för alla akuta hot och umbäranden. Andra brott mot folkrätten står högst på dagordningen. För de flesta irakier dominerar den dagliga kampen för överlevnad.

Men för den svenska tystnaden finns inga ursäkter.

Politikernas svek är oförlåtligt. Efter kritiken mot USA i krigets inledningsskede har den svenska regeringen levt upp till benämningen ”en av länderna i imperiet”, med sin lydiga tystnad och sin lojala vapenexport. När Laila Freivalds gjorde sin utrikespolitiska deklaration i riksdagen den 15 februari nämnde hon inte Irak en enda gång.

De stora mediernas svek är lika allvarligt. De medborgare som vill förstå vad som händer bakom rubrikerna om våld och terrorism lämnas helt i sticket av redaktionerna.

Det hoppingivande är att kunskap faktiskt finns. Den finns på Internet som är en global studiecirkel med hur mycket röster och föreläsningar och bilder som helst. Den bearbetas och sprids i de solidaritetsrörelser som i total medieskugga lever upp till folkbildningens finaste ord.

Och den kommer att bryta den massiva tystnaden i eliternas offentlighet?

Lasse Karlsson
Aktiv i Attac Sveriges WTO-nätverk

.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .