www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo. >> "The Way Out"
www.iraksolidaritet.se
The Way Out

Uttalande av
 BRussells Tribunal och International Anti-Occupation Network  

14 november 2006
 

De amerikanskledda styrkorna måste inleda förhandlingar med den irakiska motståndsrörelsen om ett omedelbart tillbakadragande
 

Det amerikanska folket måste ställa sina ledare till svars för brottet angreppskrig
 

I de val till kongressen som ägde rum i november 2006 uttryckte det amerikanska folket tydligt sin förkastelsedom över Bushadministrationens krig i Irak. Fortfarande krävs dock en bred opinionsrörelse för att tvinga USA:s ledning att följa sitt eget folks vilja, för att inte tala om det irakiska folkets vilja.
 

USA:s militära ledning medger att invasionen och den efterföljande ockupationen av Irak har skapat "kaos". Den logiska slutsatsen är att det är själva den amerikanska närvaron som är ansvarig för kaoset, grundad som den är på ett brottsligt överfall och flerfaldiga brott mot mänskligheten. För att få till stånd stabilitet borde USA omedelbart dra sig tillbaka.
 

Den amerikanska statsledningen framhärdar emellertid i att USA måste stanna i Irak för att denna "stabilitet" skall kunna uppnås. För att nå det målet tänker de för det första skapa en irakisk lydarmé med amerikansk utbildning som kan bekämpa motståndsrörelsen och för det andra locka in andra främmande makter som hjälp för  att göra slut på motståndet.
 

Detta medför ett underblåsande både av inbördeskrig och ytterligare utländsk intervention i ett försök att ta ifrån det irakiska folket dess suveräna rätt att självt besluta om sin egen framtid.
 

Under tiden ödeläggs Irak. Infrastrukturen har förstörts. Människor dör eller flyr utomlands i hundratusental. Det är livsviktigt att få ett slut på denna brottsliga verksamhet och återlämna Irak till dess eget folk.
 

I det syftet begär vi att världsopinionen ställer två krav:
          
Förhandla med motståndsrörelsen!
 

USA:s invasion stred helt klart mot folkrätten. Däremot erkänner folkrätten det berättigade i väpnat motstånd mot en invasion och ockupation av utländsk makt. Dessa principer upphävs inte av det faktum att USA med sitt inflytande världen över lyckades övertala FN:s säkerhetsråd att erkänna den amerikanska närvaron som något den irakiska regeringen hade begärt, en regering som i själva verket inte är annat än en av Washington installerad lydregim.
 

Det väpnade motståndet uttrycker den berättigade viljan hos en överväldigande majoritet av det irakiska folket att befria sitt land från utländsk ockupation. Det folkliga nationella motståndet är den enda legitima och verkningsfulla kraft i Irak som kan försvara folkets suveränitet och skapa en framtid för ett befriat Irak.
 

Istället för att förhandla med grannstaterna i hopp om att de skall kunna tvinga in motståndet under utländsk kontroll borde USA förhandla direkt med motståndsrörelsen.
          

Bestraffa de ansvariga för brotten!
 

Vi stöder det amerikanska folkets alla försök att grundligt undersöka hur hela dess ledning, uppifrån och ned, spunnit en väv av lögner och villospår för att få en förevändning för det brottsliga överfallet på Irak. Vi tror att sådana undersökningar skulle frambringa fullt tillräckliga skäl för att ställa både president George W. Bush och vicepresident Dick Cheney inför riksrätt.
 

Ett sådant avståndstagande från en brottslig statsledning skulle bli ett första steg mot full försoning med det plågade irakiska folket. En väg skulle öppnas mot ett fredsavtal som också innefattade återuppbyggandet av ett land sönderslitet av krig.
 


Vi är medvetna om att dessa krav, trots resultaten från det amerikanska valet nyligen, endast kan uppfyllas genom att världsopinionen mobiliseras med full styrka och fredsrörelsen, särskilt i USA, återigen väcks till liv
. 
 -------------------------------------------------------------- 

Originaltext från http://brusselstribunal.org/WayOut.htm
Översättning 3/12 2006 Gösta Ask 

Länkar:
BRussells Tribunal: http://www.brusselstribunal.org

International Anti-Occupation Network:
http://www.brusselstribunal.org/IAON.htm 

 
 
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se