.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

”Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

I en absolut överfylld sal, talade professor Chris Busby om sina studier om de sjuka barnen i Falluja, om de fruktansvärda missbildningar som ökar lavinartat hos nyfödda, om cancer och andra sjukdomar. Läkare i Irak har länge slagit larm om situationen.
Internationell oberoende forskning måste få stöd för att utreda sambanden med de vapensystem USA använt inte bara i Falluja utan runt om i Irak.

Professor Chris Busby hälsas välkommen av Mike Powers (föreningen IrakSolidaritet) för arrangörerna: IrakSolidaritet, FIB/K, ARK och Socialistiska läkare.

”Uranvapen orsakar cancer, många allvarliga missbildningar och hög spädbarnsdödlighet i Irak”

Strålskadorna bland befolkningen i den irakiska staden Falluja är värre än efter atombomben i Hiroshima. Det kan bero på att USA använde ett nytt slags vapen vid attacken mot staden, anser professor Chris Busby, brittisk strålningsexpert, som undersökt förhållandena i Falluja på platsen.
Vid ett möte i Stockholm anordnat av IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare den 19 november 2011 redogjorde han för sina forskningsresultat.
Chris Busby har tillsammans med andra forskare studerat 55 familjer i Falluja med missbildade barn. Undersökningarna bekräftar att antalet missbildningar och cancerfall under de fem åren efter USA:s attack mot staden var extremt många, och att spädbarnsdödligheten var mycket hög.

Vid mötet i Stockholm redogjorde Chris Busby för tidigare forskning om strålskador efter USA:s krig i Irak och på Balkan och för tre studier om Falluja. Han var själv i Irak 2000 för tv-kanalen Al Jazeera, för att mäta halten av utarmat uran efter det första Gulfkriget 1991 och gjorde liknande mätningar i Kosovo 2001 för Nippon TV.

Bryta tystnaden
Den brittiska regeringen försökte tona ned rapporterna om cancer och missbildningar i Irak. I ett officiellt dokument påstod de att antalet cancerfall i Falluja är 2-3 per år. Men det var känt bland irakier att antalet cancerfall var många och att det förekom underliga, mycket ovanliga, missbildningar. Det finns fruktansvärda bilder som visar det, berättar Chris Busby.

– En irakiska som bor i Storbritannien, Malak Hamdan, kontaktade mig och frågade vad vi kunde göra. Vi beslöt att knacka dörr i Falluja – den region där cancerfallen tycktes vara koncentrerade – och fråga om någon i familjen drabbats av cancer.

– Vi ville se om det finns en ökning av antalet cancerfall och om det finns en ökning av medfödda missbildningar. Vi beslöt att använda erkända epidemiologiska metoder och att se om uran kan mätas i folk och i den omgivande miljön. Resultaten avsåg vi att publicera i en erkänd vetenskaplig tidskrift.

– Först övervägde vi att göra studien i Basra men valde sedan Falluja, ett område och en befolkning där medfödda missbildningar sades vara vanliga och där uranvapen sägs ha använts. Vi gjorde tre studier, med en budget på mindre än 10.000 pund, inklusive mätningar på plats och laboratoriemätningar i Storbritannien och Tyskland.

Hembesök i Falluja
I januari-februari 2010 besökte forskarna 700 slumpvis utvalda hem i Falluja med enkelt frågeformulär och de dokumenterade kön och ålder för alla 4800 människor som bodde på adresserna samt antal och typ av cancer som rapporterats under de fem tidigare åren (sedan 2004), samt spädbardsdödlighet (0-1 år) och könsfördelningen bland de födda.
De fann alarmerande höga cancerfrekvenser: 62 fall under femårsperioden, inklusive 16 fall av barncancer (över 12 gånger mer än vad man normalt kunde förvänta sig). Det finns ingen motsvarighet i någon annan studie i historien, framhåller Chris Busby.
De högsta riskerna för leukemi fanns i åldersgrupperna 0-34 år. Där fann man 20 fall, vilket är 38 gånger mer än förväntat och en högre frekvens än efter atombomben i Hiroshima 1945. Totalt dokumenterades 8 fall av lymfkärlscancer, 12 fall av bröstcancer och 4 fall av hjärntumörer. Nivåerna var statistiskt signifikanta.
Man konstaterade också medfödda missbildningar och en signifikant onormal könsfördelning bland nyfödda barn.

Studie om orsakerna
Vad var orsaken? Den andra studien gjordes för att undersöka hur de höga förekomsterna av cancer och missbildningar kunde förklaras. Man hade tagit hårprover och undersökte 52 ämnen i håret på föräldrarna till 25 barn med medfödda skador. Man undersökte även variationerna längs med upp till 80 cm långa hårstrån, och kunde relatera mätningarna till tidpunkt för inlagring av olika ämnen i håret eftersom det växer med ungefär 1 centimeter per månad. Dessutom studerade man prover från miljön, strålningsnivåer och spår efter användning av kärnvapen.
Man fann mer än normalt av många ämnen, men bara uran kunde förklara de medfödda missbildningarna. Uranet var något anrikat, både i hårprover och i markprover.
Det fanns inga radioaktiva ämnen som tydde på att fissionsvapen, det vill säga vanliga atomexplosioner, skulle ha förekommit.
Men varifrån kommer det anrikade uranet? En förklaring kan vara att ett nytt vapen har använts, som antingen innehåller eller ger upphov till U235, anser Chris Busby. Tecknen tyder på ett extremt kraftfullt vapen som man får till exempel genom att blanda in kärnavfall med vanliga sprängämnen.

Andra förklaringar undersökta
En tredje studie granskade teorin att antalet missbildade barn berodde på inavel i befolkningen. Studien visar att antalet medfödda missbildningar av skilda slag var signifikant högre än om förklaringen vore ingifte med släktingar.

Falluja är inte den enda plats i Irak med onormalt höga cancerfrekvenser och barn födda med svåra missbildningar. Även i Basra, Bagdad, Najaf och minst 36 andra platser rapporteras liknande företeelser. Men Falluja är den ort där vetenskapliga studier har genomförts för att dokumentera skadorna.

Christer Lundgren
läs mer om seminariet

Krigsbrott
USA:s användning av vapen som långsiktig skadar befolkningens hälsa är ett krigsbrott. Hit hör uranvapen. Det är viktigt att stödja och uppmuntra internationell oberoende forskning om sambanden mellan barnens missbildningar, sjukdomar och de vapensystem USA använt, men även andra möjliga riskfaktorer.

IrakSolidaritet har uppmanat riksdagspartierna och andra organisationer och enskilda att agera för att detta och andra krigsbrott ska utredas och förövarna ställas inför rätta.

"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"
Till riksdagspartierna!
IrakSolidaritet har återigen riktat en uppmaning till riksdagspartierna att agera för att krigsbrott ska beivras och krigsförbrytare vilka de än är ska ställa sin för rätta.
Folkrätten ska gälla även i Irak!
Ta del av vårt brev och de uppmaningar vi riktar till riksdagspartierna.
Pressmeddelande

Stöd Fallujainsamlingen

IrakSolidaritet har under det gångna året, av insamlade medel, skickat drygt 64.000:- till den oberoende forskningen om Fallujabarnen. Denna forskning är helt beroende av vår solidaritet.
Det är mycket dyrt att göra laboratorieanalyser av blod, jord och hårprover.
Du kan stödja insamlingen.
Revisorer är Tomas Bolme och Bo Stenström.
STÖD FALLUJA-insamlingen till förmån för oberoende forskning: pg 11673-1

Studier som professor Chris Busby refererar till i sin föredragning:
"Cancer, spädbarnsdödlighet, proportionen mellan nyfödda flickor och pojkar i Falluja ,Irak 2005-2009
"
Dr.Chris Busbys, Malak Hamdans och Entisa rAriabis fullständiga rapport publiceras här.

Läs den nya Fallujastudien i sin helhet.
Forskarna har studerat 55 Fallujafamiljer med missbildade barn. Fyra av dessa familjer lyfts fram i studien.

”Uran och andra föroreningar i de missbildade barnens föräldrars hår i Falluja, Irak”

Den nya studien antyder att ett nytt uranvapen använts. Världen måste kräva sanningen om de vapen som använts och stödja oberoende, internationella undersökningar.

läs mer och se reportage här, här och här

Den 11 oktober 2011 föddes det lilla barnet på filmen på allmänna sjukhuset i Falluja. 12 missbildade barn föddes 9, 10 och 11 oktober.

I en lyckosam operation har läkare lyckats skilja den överlevande pojken från sin tvilling, berättar barnläkaren Samira Alfayadh på sjukhuset.
111201

Senast ändrad: 2011-12-16
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .