www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> FÖRENINGEN >> Christopher Dorans Irakbok, 120731
www.iraksolidaritet.se

”Making the World Safe for Capitalism: How Iraq Threatened the US Economic Empire and had to be Destroyed”

Det är titeln på en bok som publicerats av Pluto Press i år, 2012. Författare är Christopher Doran, som undervisar vid Indiana University, Bloomington, USA. Varför Irak ”måste förstöras” framgår av denna välskrivna och väldokumenterade bok om de bakomliggande motiven som ledde fram till invasionen av Irak 2003. Den hör till IrakSolidaritets bokrekommendationer och Arne Hjorth från föreningen har skrivit en längre recension på svenska.

Det är titeln på en bok som publicerats av Pluto Press i år, 2012. Författare är Christopher Doran, enligt baksidestexten undervisar han vid Indiana University, Bloomington, USA. Det är en mycket välskriven och väldokumenterad bok om de bakomliggande motiven som ledde fram till invasionen av Irak 2003, faktiskt den bästa sammanfattning jag läst. Doran citerar ur officiella regeringsdokument och amerikansk press för att belägga sina slutsatser.

Doran menar att talet om att ockupationen skulle vara ett ”misslyckande” inte stämmer när det gäller de övergripande målen. Många av alla de blodtörstiga politiker och ledarskribenter som hejade på anfallet mot Irak 2003 beklagar sig nu över resultatet. Vad de menar med misslyckande är att det inte blev så lugnt och fint och demokratiskt som man tänkt sig. Och sedan tog kriget alldeles för lång tid och förde med sig avslöjanden om grov tortyr och omfattande korruption. Sant är att USA inte hade väntat sig ett så kompakt motstånd från det irakiska folket. I det avseendet har USA misslyckats. Den medvetna avsikten var ju från början att totalt förstöra Irak och att åstadkomma ett regimskifte och upprätta en klientstat, öppen för amerikansk ekonomisk dominans som säkrar USA:s makt i den viktiga och oljerika regionen. Och det är ju precis vad som har genomförts. Planerna att göra sig kvitt hoten mot USA:s hegemoni i regionen fanns långt före attackerna mot New York den 11/9 2001. Redan den s.k. ”Carterdoktrinen”, som tillkännagavs vid tiden för den sovjetiska inmarschen i Afghanistan 1979, slog fast tre huvudpunkter: 1) skydd (guardianship) av oljeindustrin; 2) tillbakahållande av Sovjetunionens inflytande; 3) försvar av de 'moderata' staterna i regionen som ”kan störtas av lokala resningar, som skedde med Khomeinis uppstigande [till makten] i Iran”. Med 'moderata' stater avses bl.a. den despotiska förtryckarregimen i Saudi-Arabien. Varje försök att hindra USA:s kontroll skulle om nödvändigt mötas med våld (by force) slogs fast i Carterdoktrinen (sid 99). Irak har inte bara olja som är lätt och billig att utvinna. Landet har dessutom nästan lika stora tillgångar som det oljerika grannlandet Saudi-Arabien.

Men det är inte så enkelt att USA anföll Irak enbart för att beslagta oljan. USA är idag världens mäktigaste stat. Militär och politisk makt fungerar inte utan en stark ekonomi. Det gäller för alla imperier. Det är här oljan fyller en viktig funktion. Att oljeministeriet skonades under den allmänna förstörelsen och plundringen av Irak var ingen tillfällighet. Oljan är kopplad till dollarn, den s.k. petrodollarn. Den olja som Saudi-Arabien säljer omvandlas till dollarinnehav och uppköp av amerikanska vapen till förmånliga villkor. Den korrupta och despotiska kungaregimen spenderar i stort sett ingenting av oljeintäkterna på sitt eget folks väl och ve. En stor del av de enorma oljeinkomsterna investeras istället i USA, en mindre del på en liten klick prinsar och shejker i det egna landet. Det är en del av förklaringen till att USA kan upprätthålla sitt imperium, trots ett enormt budgetunderskott. Så länge dollarn är världsvaluta har USA möjligheten att vid behov trycka upp mer pengar. Inget annat land i världen kan utnyttja det privilegiet.

Ett av Saddam Husseins största brott ur amerikansk synpunkt bestod i att han kopplade landets olja till euron och att intäkterna från försäljningen investerades i Irak, bl.a. på utbildning och fri sjukvård. Om andra länder skulle följa detta exempel och koppla oljan till en annan valuta än dollarn och investera vinsterna i det egna landet, skulle det få mycket allvarliga konsekvenser för USA:s ekonomi och dess dominans. Dollarn skulle i praktiken avskaffas som världsvaluta. I förlängningen hade det inneburit början till slutet för det amerikanska imperiet. Saddam Hussein tecknade också oljeavtal under 1990-talet med ryska, franska och andra europeiska företag som skulle träda i kraft när sanktionerna hävdes. Wall Street Journal skrev varnande att detta ”kunde leda till ett avgörande maktskifte bort från USA:s oljeindustri”. Det var en starkt bidragande orsak till att USA – trots alltmer omfattande internationella protester – gjorde allt för att behålla sanktionerna så länge som möjligt – under hela 13 år med förödande konsekvenser. Sanktionerna ledde inte till det allra mest önskade politiska resultatet, d.v.s. regimskifte.

Under Iran-Irakkriget 1980-1988 gav USA stöd åt båda sidorna, till Irak bl.a. i form av utrustning och kemikalier för framställning av massförstörelsevapen. Iran köpte vapen från USA via Israel. Det avslöjades under den s.k. skandalen om Iran-Contrasaffären. Den 12/1 1987 skrev New York Times tänkvärt att ”USA ville att båda sidorna skulle förlora och decimeras så att USA kunde kliva in i vakuumet”. Det alltför bräckliga beroendet i arabvärlden av den sårbara diktaturen i Saudi-Arabien oroade USA. Washington har länge befarat en revolution där precis som skedde i Iran 1979. Doran berättar kort om händelserna efter det förödande kriget mellan Iran-Irak med invasionen i Kuwait och historien därefter.

Huvudskälet bakom USA:s politik anges i bokens titel: att göra världen säker för kapitalismen. Det är den s.k. ”Chicagoskolans” världsekonomiska teorier som legat till grund för USA:s agerande i tredje världen med början i Chile 1973. Doran beskriver de tre organisationer som de facto skulle bidra till plundringen av de fattiga länderna: WTO, Världshandelsorganisationen; IMF, Internationella Valutafonden och WB, Världsbanken. Det var nobelpristagaren Milton Friedman som lanserade det som Naomi Klein kallar för ”chockdoktrinen”. Den går i korthet ut på att de fattiga länder som måste ta lån tvingas genomföra en rad drastiska åtgärder som innebär avreglering, nedskärningar och privatisering av alla offentliga verksamheter. Motstånd mot planerna slås ner med hjälp av dödspatruller eller omfattande militärt våld. Vinsterna som genereras efter utförsäljningen av landets tillgångar går till de globala - oftast amerikanska - storföretagen med årsomsättningar större än de flesta nationalstaterna. De köper upp tillgångarna till bottenpriser. Landet skuldsätts och handlar i en ond nedåtgående spiral med accelererande räntebetalningar och stigande underskott i finanserna i likhet med tidigare exempel i bl.a Latinamerika. Bara de länder som frigjort sig från de av USA dominerade organisationerna har lyckats vända utvecklingen åt rätt håll, som Venezuela, Brasilien, Argentina m.fl.. De politiska ledarna för de länder som frigjort sig från USA:s dominans demoniseras i västliga media.

Handelspolitiskt tillkännagav president Bush 2003 att USA syftade till att skapa ett MEFTA i mellanöstern (Middle East Free Trade Area). Frihandel betyder i det här sammanhanget att inga lagar, importtullar eller regler får finnas som begränsar de amerikanska storföretagens globala verksamhet. Doran beskriver ingående trixandet för att rasera alla hinder. Om det blir nödvändigt så bryter USA självsvåldigt mot gällande lagar. Ett exempel på detta är Iraks oljelag från 1961 som fortfarande gäller. Marionettregimen har inte vågat riva upp den. Doran ger ett mycket belysande exempel på Nuri al-Malikis försök att i det tysta skrota den gällande oljelagen efter amerikanska påtryckningar. Oljearbetarna vid ett stort raffinaderi får nys om saken och går i strejk. Samtidigt utfärdar landets religiösa företrädare en fatwa mot planerna om en ny oljelag. Fackföreningar över hela landet protesterar. Det här ägde rum 2007. Nuri al-Maliki skickar ut militär för att kväsa strejken. General Ali Hamadi förhandlar med de strejkande och då händer något nästan osannolikt: Generalen blir så övertygad av arbetarnas argument att han förbinder sig att söka övertala al-Maliki att behålla den gällande lagen. Om det inte lyckas hotar generalen med att avgå och förena sig med de strejkande. Situationen blir rent farlig för al-Maliki och han tvingas till reträtt. Detta är förklaringen till att marionettregimen inte öppet vågat rösta igenom en ny oljelag. Folkopinionen är kompakt emot USA:s krav. Nu har USA illegalt och trots omfattande folkliga protester gått omvägar för att teckna oljeavtal med framförallt amerikanska och brittiska oljebolag. USA har idag de facto kontroll över Iraks oljetillgångar. ”Det innebär en konsolidering av amerikansk förmåga att bibehålla sin dominans över den globala ekonomin”, skriver Doran (sid 172).

Doran ger ingen optimistisk prognos över Iraks utsikter att återuppbygga landet inom förutsebar tid. Irak som tidigare till stor del var självförsörjande på egna jordbruksprodukter är idag nästan helt beroende av utländska grödor – och då huvudsakligen amerikanska – till skyhöga priser jämfört med tidigare. Amerikanska jätteföretag som Monsanto och Cargill med flera dominerar nu helt marknaden genom att via slavkontrakt binda de bönder som ännu inte flytt till grannländer eller till Bagdads miserabla kåkstäder. Bl.a förbjuds användandet av eget överskott på utsädet. Importerad gödsel och kemikalier, som tidigare inte behövdes måste nu användas för de nya och patenterade och ibland genmanipulerade grödorna. Det utarmar och förstör jorden ytterligare. Jordbruket i detta område där kulturen en gång uppstod vid floderna Eufrat och Tigris hade en 10 000-årig erfarenhet av de förhållanden som råder i regionen. Allt detta är nu raserat med medventen förstörelse och bombning av vattenkanaler, pumpstationer och bevattningssystem. Dessutom har grannländer som Turkiet och Syrien byggt dammar som reglerar och minskar vattenflödet i Iraks två stora floder. Även genbanker baserade på Iraks tusenåriga erfarenheter av olika plantor, växter och grödor har systematiskt förstörts. Jean Ziegler, FN:s specielle rapportör i Irak fram till 2008, kallade detta för ”ett tyst massmord”.

”Våld och tortyr har varit kännetecknande för USA i Irak, inte demokrati och rättssäkerhet…….trots sina bästa och fruktansvärda ansträngningar att bryta det irakiska folkets själ och tvinga dem till samtycke och att acceptera sitt öde som en neoliberal klientstat, har Förenta staterna misslyckats ömkligen. Irakierna har slagit tillbaka och kommer att förtsätta att göra det” summerar Christopher Doran i slutkapitlet.

Som sagt, en mycket bra sammanfattning av bakgrunden till USA:s invasion och ockupation av Irak. Läs den här boken.

Arne Hjorth

läs fler bokrekommendationer
120731

Senast ändrad: 2012-07-31
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se