.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Nej till humanitära interventioner

 


Det internationella anti-ockupationsnätverket (IAON), en samarbetsorganisation för grupper som arbetar i solidaritet med Iraks folk, träffades i början av oktober i Barcelona för att planera en kampanj för att göra 2013 till ett år för "JUSTICE 4 IRAQ" . Man enades vid mötet även om ett principuttalande mot så kallade humanitära interventioner. IrakSolidaritet ingår i detta nätverk.

IAON:s UTTALANDE OM HUMANITÄR INTERVENTION

Genom historien har imperialistiska nationer och mäktiga stater, som en förevändning för sina militära interventioner i syfte att dominera eller kolonisera andra stater, klätt sina angrepp i ädla fraser för att vinna allmänhetens stöd där hemma. Likafullt var dessa aktioner klara brott mot principerna för fredlig samexistens mellan stater och de vackra fraserna användes för att legitimera utländsk aggression av starkare stater. En varg förblir en varg även om den är utklädd till ett får.

I själva verket har sådana interventioner vanligtvis försämrat situationen, skapat otaliga flyktingar och bidragit till ökad militarisering av interna konflikter. De försämrar oftast oskyldiga civilas lidande och hindrar befolkningens legitima försök att utmana deras egna härskares existerande politik.

Exemplet Irak är ett typfall. Lögnerna som används om massförstörelsevapen som en förevändning att rättfärdiga väpnad intervention och de föränderliga argumenten om att befria irakier bara understryker den USA-ledda invasionens kriminella natur. Resultatet har blivit att den irakiska staten och dess institutioner har raserats. Det är bara genom självbestämmande som ett folk kan uppnå och försvara demokrati, mänskliga rättigheter och sociala framsteg.

Internationella Anti-Ockupations-Nätverket (IAON) avvisar kategoriskt doktrinen om humanitär intervention. Detta står på inget sätt i motsättning till solidariteten mellan folken för framsteg och social rättvisa och till civila ansträngningar att minska det mänskliga lidandet på grundval av respekt för och icke-inblandning i andra länders interna angelägenheter.


STATEMENT ON HUMANITARIAN INTERVENTION

Historically, imperial nations and powerful states have, as a pretext for their military interventions to dominate or colonize other states, clothed their attacks against weaker peoples in noble phrases in order to win public support at home. Nonetheless, these actions clearly defied the principles for peaceful relations between states and were used to legitimize foreign aggression by stronger states. A wolf remains a wolf, even when it is dressed in a sheep´s clothing.

In fact, such interventions have usually worsened the situation, creating numerous refugees and contributed to increased militarization of internal conflicts. It more often worsens the suffering of innocent civilians and prevents the legitimate efforts of the population to challenge the policies of governance of their own rulers.

The example of Iraq is a case in point. The use of lies about weapons of mass destruction as a pretext to justify armed intervention and the changing arguments about liberating Iraqis only underscores the criminal nature of the US-led invasion. The result has been the destruction of the Iraqi state and its institutions. It is only through self-determination that any people can achieve and defend democracy, human rights and social progress.

The IAON categorically rejects the doctrine of humanitarian intervention. This in no way contradicts the solidarity between peoples for progress and social justice and civilian efforts to alleviate human suffering on the basis of respect for and non-interference in the internal affairs of other countries.

121106

Senast ändrad: 2012-11-07
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .