.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

IrakSolidaritets första år

Inför årsmötet har ledningsgruppen formulerat verksamhetsberättelsen för föreningen IrakSolidaritets första år.
Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet
23 februari 2005-10 april 2006
.

IrakSolidaritet har bildats!
I Stockholm har nu bildats en förening i protest mot kriget och ockupationen av Irak och till stöd för irakiernas självbestämmanderätt. Den bygger på individuellt medlemskap och ska främst arbeta med opinionsarbete.
Plattformen lyder:
• USA ut ur IRAK- villkorslöst och omedelbart!
• Ett fritt och självständigt Irak!
• Stöd motståndskampen!
• Inget svenskt stöd till ockupationen!
Så skriver IrakSolidaritet i ett pressmeddelande direkt efter föreningens bildande den 23 februari 2005.
I ett upprop uppmanade följande undertecknare till bildandet av en Irakkommitté ”som samlar och stärker den breda solidaritet som finns med det irakiska folkets kamp för ett självständigt och fritt Irak,” nämligen: Solveig Giambanco, Eftikhar Hashem Alhusainy, Lasse Lindström, Lennart Lundberg, Vivi Löfstedt, Sköld Peter Matthis, Sigyn Meder, Peter Myrdal, Bushra Persson Al-Bayati, Mike Powers, Malena Rydberg, Carl-Magnus Wendt, Gunilla Wettersjö.

På det konstituerande mötet den 23 februari utsågs undertecknarna till interimsledning fram till ett kommande årsmöte.
Mötet beslöt anta namnet IrakSolidaritet. Medlemsavgiften beslöts vara 100:-. 50:- för ungdomar.
Mötet beslöt mobilisera med eget flygblad inför världsmanifestationen den 19 februari och föreslå Eftikhar Hashem som talare.
Mötet fattade beslut om att framställa irakiska flaggor. Dessutom beslöt mötet att Erik Wijk och Åsa Linderborg skulle inbjudas till ett seminarium.
Lasse Lindström utsågs som ansvarig för föreningens hemsida.

Ledningsgruppen startade omedelbart verksamheten. I diskussionen framhölls att vi skulle ha ett fungerande solidaritetsarbete inför årsmötet som beslutats äga rum under hösten 2005.
Redan på detta tidiga stadium tog tankarna på ett seminarium med Falluja som exempel på massförstörelse av städer form. Arbetet med Fallujabroschyren startade och Fallujainsamlingen planerades. Organisationsnummer , polistillstånd och pg införskaffades för att göra insamlingen möjlig.
Vi diskuterade möjligheterna att lyfta fram plundringen och förstörelsen av Iraks rika kulturarv.
Det finns stora behov att öka kunskaperna om vad som händer i Irak. Planer på en studiecirkel tog form som verktyg för att höja kunskapsnivån.
Vi har även diskuterat nödvändigheten av en bulletin men inte orkat med denna uppgift.

Mycken verksamhet sattes igång och för att kunna slutföra några uppgifter beslöt ett medlemsmöte att skjuta på årsmötet till normal svensk årsmötesperiod.
Vi har haft en ganska omfattande verksamhet. Framför allt om vi ser till våra resurser. En mindre grupp inom ledningsgruppen har varit aktiv. Den stora flaskhalsen har varit brist på folk som kan ta ansvar för olika uppgifter.
Även om fler medlemmar under det gångna året mobiliserats att hjälpa till och ansvara för olika uppgifter finns det mycket att göra för att organisationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Ansvarsuppgifter:
Fungerat som ordförande: Sigyn Meder
Vice ordförande: Eftikhar Hashem
Kassör och hemsidesansvarig: Lasse Lindström
Studieledare: Malena Rydberg
Solveig Giambanco, Sköld Peter Matthis, Carl-Magnus Wendt, Mike Powers och Bushra Persson Al Bayati har på olika sätt bidragit till vårt arbete.

Ledningsgruppens möten
Till en början varje vecka för att få igång arbetet. Sedan varannan eller var tredje vecka.

Medlemsmöten och medlemsutskick
Medlemmar och sympatisörer har regelbundet fått information via mejl och post. Några medlemsmöten har hållits varje termin.

Kampanjer
Den stora kampanjen om ”massförstörelsen av städer i Irak” har genomsyrat vårt arbete och varit ett verktyg för att medvetandegöra opinionen om ockupationens brott.
Regeringen uppvaktades med ett uttalande daterat den 15 september. En aktion ägde rum utanför Regeringskansliet.
I samband med denna kampanj har många och breda kontakter knutits.
Den kulminerade med seminariet den 2 april. Se under seminarier.

Vi har deltagit i en kampanj med BRussellstribunal i Bryssel om USA:s förstörelse av hälsovården i Irak.

Framförallt har vi deltagit i den internationella appellen för Iraks mordhotade akademiker. Kampanjen fortsätter. Appellen har översatts till svenska och ett 20-talsvenska professorer har skrivit på tillsammans med många andra yrkeskategorier. Se vår hemsida.
Detta viktiga arbete är ett led i vårt fortsatta samarbete med WTI (World Tribunal on Iraq).

Broschyrer
Fallujabroschyren blev klar till 4 juli. Den har varit till mycket stor nytta i arbetet och klargjort den massiva förstörelsen som terrortaktik mot Iraks civilbefolkning. Den har tryckts i en upplaga av närmare 1000 ex.

Studiecirkel
Under sommaren arbetade studiegruppen med Snorre Lindqvist som ansvarig. Efti, Malena, Sigyn och Lasse Wilhelmson har deltagit i arbetet.
Studiecirkeln annonserades i ABF:s höstkatalog. För få anmälde sig. Arbetet med studiecirkeln fortsatte och till våren 2006 anmälde sig drygt 20 deltagare till ABF.
Två cirklar genomfördes under ledning av Snorre Lindqvist och Malena Rydberg. Eftikhar Hashem och Hadwan Hadad har varit till stor hjälp för cirkeln.

Seminarier och filmvisning
10 maj 2005
Ett 80-tal personer deltog i ett bra seminarium. Erik Wijk och Åsa Linderborg motiverade varför vi måste solidarisera oss med Iraks folk emot USA:s krigspolitik och stödja deras motståndskamp.

20 oktober 2005 visning av Bagdad Rap
Ett 80-tal såg den spanska filmen om Bagdad i väntan på anfall. Ljudet var något problematiskt under denna visning.
25 oktober 2005
Henrik Skrak talade om Iraks moderna historia. En intressant och kunnig föreläsning med deltagande av ett 40-tal personer.
1 november 2005
Mikael Nyberg talade om USA som imperiemakt-fallet Irak. Ett 70-tal personer lyssnade och diskuterade på ett bra möte.
23 februari 2006
Mathias Cederholm, historiker i Lund, höll en mycket kunnig inledning om läget idag, om USA:s försök att ”legalisera” ockupationen och om det växande och framgångsrika motståndet. Ett 80-tal personer lyssnade och hade många frågor.
2 april 2006
Seminariet om massförstörelsen av städer.
Muhamad Tareq, chef för Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja och samordnare för 26 människorättsorganisationer och Entisar Ariabi, chefsfarmaceut vid Al Yarmouksjukhuset i Bagdad talade.
Inledningsvis sjöng Stefan Ringbom Vysotskij.
Sigyn och Efti höll invigningstal.
Sverker Åström höll tal och fördömde detta brott mot folkrätten. För panelen inledde Mariam Osman Sherifai, riksdagsledamot (S). I panelen deltog även Eva Myrdal, arkeolog och ordförande för Folket i Bild och Mike Powers, skolledare och från vår förening.
Ett hundratal personer deltog i det mycket gripande seminariet. Många positiva omdömen har kommit muntligt och per mejl. Många nya personer deltog.
Det organisatoriska fungerade väl. 11 ”funktionärer” under Siselas ledning skötte biljetter, insamling och försäljning.
Efti var ansvarig för scengruppen och flera sympatisörer och medlemmar hjälpte till med lokalen.
Efti har med hjälp av Hadwan och Muhammed sammanställt den fina utställningen.
Sigyn har ansvarat för talarna, panelen och möten under den vecka irakierna var här.
Lasse har tryckt broschyrer.
Några nya sympatisörer bl.a.,. från studiecirklarna har hjälpt till med arbetet.
Ett mycket omfattande pressarbete har gjorts med Sisela Björnsson som ansvarig. Personliga kontakter med journalister har tagits.
Det mest positiva har varit Konfliktprogrammets intervju med våra irakiska gäster.
Till presskonferensen kom TT:s representant. Den artikeln spreds i 3 landsortstidningar. Proletären och Flamman har skrivit bland vänsterpressen. Annars tystnad.

Breda kontakter har tagits. Irakierna har beskrivit den humanitära katastrofen i Irak för representanter för UD, Amnesty, Röda Korset, och Broderskapsrörelsen. På inbjudan av Mariam Sherifai har de även talat i Sveriges Riksdag. En mycket liten skara tyckte att Irakfrågan var så viktig att de skulle närvara. Ingen V-partist eller Milöpartist dök upp.

Banderoller och flaggor
Irakiska medlemmar har framställt ett stort antal irakiska flaggor. Dessutom har föreningen låtit göra flera banderoller med texten USA UT UR IRAK på en fond av den irakiska flaggan och ett antal banderoller med texten Stöd motståndet mot ockupationen! I DN kunde man efter demonstrationen 18 mars se vår hemsidesadress på en banderoll.

Fallujainsamlingen
Vi har delat ut flygblad, samlat pengar och sålt broschyrer var 14 dag på olika platser i stan. Dessutom har vi samlat pengar etc. på egna och andras seminarier.
Drygt 40.000 kronor har vi fått in på vårt pg och samlat i bössor. Några medlemmar har skickat stora bidrag. Pengarna har överlämnats till irakiska representanter. Redovisning kommer.

Hemsidan
Hemsidan har varit ett viktigt redskap. Såväl för information om vår verksamhet som information om situationen i Irak.
Ett intervjuarbete har påbörjats med Eftikhars viktiga intervju med sheik Al Khalisi.

Demonstrationer och aktioner
Demonstration på 2-årsdagen av kriget.
IrakSolidaritet deltog med Eftikhar som talare. Vi spred egna flygblad och hade för första gången med ett stort antal irakiska flaggor.
Aktion på Stortorget den 4 juli 2005
IrakSolidaritet deltog. Eftikhar talade. Vi spred flygblad och samlade pengar till Fallujainsamlingen. Fallujabroschyren blev klar till detta tillfälle.

15 september
Aktion utanför Regeringskansliet. Se ovan!

Socialistiskt forum på ABF i november
Vi deltog med insamling och försäljning. Goda resultat och nya kontakter knöts. Tyvärr kom vi med för sent för att kunna ha ett seminarium.
Nobeldagen i november
Ett 15-tal medlemmar och sympatisörer delade ut flygblad utanför Konserthuset. IrakSolidaritet hade tidigare skickat brev med lyckönskningar och ett välkommen till Sverige till Harold Pinter. På grund av sjukdom kunde han inte komma till Sverige och därmed inte tala på något möte.

Demonstration på 3-årsdagen av kriget
IrakSolidaritet deltog för första gången med alla fina banderoller. Eftikhar talade.

World Tribunal on Iraq (WTI)
Några av medlemmarna i IrakSolidaritets ledning deltog i arbetet med en svensk session av WTI som genomfördes den 13-14 november 2004. IrakSolidaritet fortsätter kontakterna och samarbetet med WTI. WTI har haft och har stor vikt för solidaritetsarbetet.
En delegation bestående av Jan Myrdal, Peter Curman, Mike Powers och Sigyn Meder deltog i den kulminerande sessionen i Istanbul.
Den svenska tribunalgruppen har beslutat om upplösning och de 5.500:- som fanns i kassan beslöt en majoritet ge som bidrag till Muhamad Tareqs resa till Sverige för att vittna på seminariet den 2 april.

Under det gångna året har ockupationsmakten och dess allierade partier och miliser förvärrat den humanitära situationen för det irakiska folket och med olika terrormetoder försökt framkalla ökad splittring mellan folkgrupper och religioner.
Motståndet mot ockupationen har vuxit. Dess metoder förfinas och det har ett starkt folkligt stöd..
IrakSolidaritet har trots den korta tid vi funnits som organisation ändå varit närvarande och vunnit respekt för vårt arbete. Vår kampanj om massförstörelsen av städer och andra brott mot humanitär rätt är väl valt med tanke på läget i Irak och opinionsläget i Sverige.

Ladda ner
Verksamhetsberattelse IrakSolidaritet.pdf
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .