.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet Stockholm
s
10 april 2006 - 14 april 2007
 


Styrelse
På årsmötet i april 2006 valdes:
Ulla Ask, Sisela Björnsson, Eva Ehrstedt, Patrick Gallagher Hadwan Haddad,, Gustav Hjertén, Lasse Lindström t.o.m. 23/9, Sköld Peter Matthis, Sigyn Meder, Mike Powers, Malena Rydberg, Martin Schibbye
 


Ordförande -
 Sigyn Meder
Kassör - Mike Powers
Sekreterare - Eva Ehrstedt och Sisela Björnsson
Ansvariga för hemsidan * -
 Lasse Lindström och Eva Ehrstedt
Studiecirkelansvarig - Malena Rydberg
Ansvarig för flygblad och för tidning - Martin Schibbye
aa
Övriga ledamöter
Ulla Ask
Patrick Gallagher * *
Hadwan Haddad
Gustav Hjertén
Sköld Peter Matthis
a
Revisorer
Tomas Bolme - revisor för Fallujainsamlingen
Gunnar Johansson - revisor för föreningen och Fallujainsamlingen
Olle Josephson - revisorssuppleant
a
Valberedning
 
Carl Magnus Wendt
Snorre Lindqvist
Eftikhar Hashem Alhusainy
 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten.


.................................................................................
 *)  Lasse Lindström avgick från styrelsen den 23 september 2006,
p g a stor arbetsbelastning. Styrelsen utsåg i november
Eva Ehrstedt som ny hemsideansvarig.

* *)  Patric Gallagher har inte kunnat delta i arbetet.

M e d l e m s m ö t e n   o c h   m e d l e m s u t s k i c k

Medlemsbrev och brev till sympatisörer skickades 9/5, 11/8, 7/9, 20/10Medlemsmöten har hållits 23/8 och 18/1.

Vid det första höll Erik Wijk en inledning och talade om läget samt presenterade sin och Åsa Lindeborgs nya bok ”Det är rätt att göra motstånd”. Vi det andra höll Hadwan Haddad en inledning om läget.
Medlemsbrev om vår verksamhet har skickats ut  4 gånger. 
F a l l u j a i n s a m l i n g e n


Det insamlade beloppet på pg 116 73-1 från hösten 2005 fram till 27 mars 2007 är 71 000 SEK. 
Insamling med flygbladsutdelning har skett på olika platser i Stockholm ungefär var fjortonde dag. Fallujainsamlingen är ett viktigt verktyg i vårt arbete och ett sätt att praktiskt stödja det hårt drabbade irakiska folket. Den bör få större genomslagskraft och nå ut bättre.
 
U t å t r i k t a d e   m ö t e n


IrakSolidaritet  bidrog till anordnadet av ett möte med Donny George i Medelhavsmuseets regi.
Mötet handlade om den plundring av Bagdads museum som skedde vid invasionen och utvecklingen därefter. Det var ett glädjande stort deltagande. Salen var fullsatt och många av Iraksolidaritets medlemmar deltog.

I vår Iraktidning finns en del av den intervju Eftikhar Hashem Alhusainy gjorde med Donny George.
 


27 september
visade vi en dokumentärfilm om Falluja.
Sigyn Meder höll en inledning och diskussion följde.
I samarbete med ABF. 


26 oktober hade vi ett seminarium om Iraks ekonomiska omvandling i strid med folkrätten.
Lasse Karlsson från Attac har specialstuderat denna fråga och höll ett innehållsrikt föredrag. I samarbete med ABF. 


15 november
visade vi i samarbete med FiB/Kulturfront Stockholm och ABF Stockholm en dokumentärfilm om motståndet gjord inne i det isolerade Irak av motståndsmännen själva.
Eftikhar Hashem Alhusainy inledde om motståndsrörelsen i Irak. Minst 90 personer deltog.
 


18 november under Socialistiskt Forum hade vi på ABF ett möte med Mathias Cederholm, historiker från Lund, med titeln ”Ockupation och motstånd”.
Fabiansalen blev fullpackad och många frågor och diskussion  följde. Vi hade också bokbord och insamling under hela dagen.
 


22 februari genomförde vi ett mycket lyckat seminarium med Haifa Zangana, irakisk författarinna och journalist som talade om ockupationen, läget i Irak, kvinnors fruktansvärda situation och motståndet.
Mötet var ett samarbete med Svenska Pen och Maria Modig, ordförande i deras Fängslade Författares kommitté höll en inledning.
Fabiansalen blev överfylld, c:a 90 personer.
 


18 mars
hölls ett heldagsseminarium: Irak Palestina Afghanistan, samma ockupation. Arrangörer var FiB/K och ABF. Vi stödde seminariet ekonomiskt och politiskt. 
 


M a n i f e s t a t i o n e r


4 juli
  deltog IrakSolidaritet i en bred och lyckad protestaktion mot fånglägret Guantánamo utanför USA:s ambassad.
Arrangörer var den nybildade organisationen  Euro Colors.
IrakSolidaritet bidrog med appelltal.
 
Samma dag deltog IrakSolidaritet med appelltal och bokbord i den traditionella 4 juli-manifestationen på Stortorget i Gamla stan. 4 juli-kommittén var organisatör.


Vi deltog under sommaren i demonstrationer mot kriget i Libanon med banderoller, flagga
Och flygblad. 


11 september
deltog IrakSolidaritet i en manifestation på Sergels torg ”Till mänsklighetens försvar – mot USA:s krigspolitik.” 
Vi hade bokbord och insamling och Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet. En amerikansk Irakveteran och Pol de Vos från Stop US i Belgien hörde till de många talarna.
 


13 september aktion med flygbladsutdelning på Drottninggatan utanför regering och riksdag i samband med vårt uttalande om förstörelsen av städer som vi ställt till regering och riksdag. Det är vårt andra uttalande till regeringen med krav att fördöma kollektiv bestraffning av civila och andra brott mot humanitär rätt.
Denna gång fick vi svar från Göran Persson. Se hemsidan.
 


28 februari genomfördes med kort varsel ett appellmöte utanför Iraks ambassad med anledning av att irakiska kvinnor hotades av avrättning. Kvinnorna har inte fått försvarsadvokat. Det finns inga bevis. Det finns ingen rättsordning under ockupation.
 
Mötet ordnades med stöd av Amnestys Aktiongrupp mot dödsstrsaff och med FIB/K Stockholm och Nätverket mot krig som medarrangörer. Johan Strandell från Amnestys aktionsgrupp, Eftikhar Hshem Alhusainy från IrakSolidaritet och Hans Linde, riksdagsledamot för V i utrikesutskottet talade.
Appellmötet samlade ett hundratal personer och uppmärksammades bl.a i Metro och i Konflikt. Många irakier deltog.


IrakSolidaritet har startat en namninsamling mot avrättningarna. Du kan skriva under den på vår hemsida. De internationella protesterna har bidragit till att rädda kvinnornas liv. De och många andra är i fara och namninsamlingen fortsätter.
Bland undertecknarna märks Jan Hjärpe, Ulf Bjereld, Marie Demker, Olof Kleberg, Jan Myrdal, Gun Kessle, Peter Curman, Georg Andersson, Mariam Osman Sherifay, Erik Wijk, Anders Björnsson och många andra.  U t t a l a n d e n   o c h   a r t i k l a r
 
Vi gjorde åter ett uttalande om massförstörelse av städer och infrastruktur och överlämnade detta till riksdag och regering.
IrakSolidaritet har sedan starten drivit kampanj för att uppmärksamma den oerhörda medvetna förstörelsen av Iraks infrastruktur. Något pressen inte redovisar. Vi fick svar från Göran Persson. I svaret ses motståndsrörelsen som det stora problemet. Se hemsidan.

IrakSolidaritet tog i samband med Israels angrepp på Libanon ett solidaritetsuttalande m
ed Libanons folk men även med folken i Palestina och Afghanistan.

Vi har gjort ett uttalande om det irakiska motståndet ” Det irakiska motståndet är legitimt”som understryker understryker att IrakSolidaritet sedan starten och den första plattformen stött motståndet.

Vi deltar tillsammans med International Anti-Occupation Network i ett brett arbete för att
det legala folkliga, nationella motståndetet ska legaliseras även i det svenska folkets medvetande.

Vi står gemensamt bakom 2 uttalanden till stöd för motståndet. Vi har redovisat dem i medlemsutskick och de finns på vår hemsida.
Det andra uttalandet heter ”Vägen ut.” USA måste villkorslöst lämna Irak. Eventuella förhandlingar måste ha detta för ögonen och antikrigsrörelsen ska arbeta i detta perspektiv.Förhandlingar med Syrien och Iran löser inte problemen.


Appell mot dödsdomar mot irakiska kvinnor och namninsamling
(se under möten).

Vi har fått svar från Mona Sahlin angående dödsdomarna.

I december skickade vi en debattartikel till pressen. Mathias Cederholm skrev den efter diskussion i samband med novemberseminariet.
Artikeln undertecknades av 7 olika kommittéer runt om i landet och sändes till de stora tidningarna som refuserade den. Artikeln publicerades i januari i VK (VästerbottensKuriren).

Vi har också tillställt Republiken Koreas ambassad ett uttalande till stöd för rätten att protestera mot Irakkriget i Korea. Regeringen förbjöd demonstrationer på årsdagen av angreppet.
 
D e m o n s t r a t i o n


Demonstration anordnades 17 mars inför 4-årsdagen av USA:s och deras allierades angrepp mot Irak av Nätverket mot Krig där IrakSolidaritet ingår.
Demonstrationen samlade 3 000 deltagare vilket var mer än föregående år. Talare var Eftikhar Hashem Alhusainy från Iraksolidaritet och tidigare talmannen Tage G Peterson och Ali Esbati.

Tage G. Peterson krävde även att svensk trupp skulle tas hem från Afghanistan.

Hälsningar från två kända patriotiska irakiska personligheter lästes upp: Shejk Jawar al-Khalisi, ordförande för Iraqi National Foundation Congress och Dr. Sheik Muhammed Bashar Al-Faydi - officiell talesman för the Association of Muslim Scholars in Iraq. I hälsningar och några av talen framhölls nödvändigheten att stödja det irakiska motståndet.

Teater Tribunalen deltog med uppläsning om de mänskliga rättigheterna. 
Den resolution som antogs av deltagarna överlämnades av Yusuf (8 år) från Falluja till USA:s ambassad. Med i delegationen var Sköld Peter Matthis från Nätverket mot krig och Eftikhar Hashem Alhusainy från Föreningen IrakSolidaritet. 
V a l k a m p a n j e n


Vi utarbetade frågor att ställa till politiker och vi spred mycket flygblad för att lyfta fram Irak i valrörelsen.
 
K a m p a n j e r


Vi har fortsatt kampanjen om massförstörelse av städer och infrastruktur i Irak med bl.a det uttalande som vi ställt till regering och riksdag i september.

Ockupationens brott mot Iraks folk har även återspeglats i seminarier, flygblad, diskussioner etc.
Vi fortsätter också att delta i den internationella appellen till stöd för Iraks mordhotade akademiker och intellektuella. Se hemsidan!

Vi har startat en namninsamlingen ”Stoppa Avrättningen av irakiska kvinnor.”
Vi deltar i en internationell kampanj för motståndet. Detta återspeglas på seminarier, i flygblad, uttalanden, hemsidan och vår nya Iraktidning Brännpunkt Irak.

Vi arbetar parallellt med att belysa ockupationen och stödja motståndet. Många av de myter pressen sprider måste avslöjas.
  
I r a k t i d n i n g


Första numret av ”Brännpunkt Irak” har kommit ut lagom till demonstrationen 17 mars. Det välmatade numret tog omedelbart slut och fler ska tryckas. Vi hoppas att tidningen ska vara ett stort stöd i arbetet att sprida kunskap om Irak.
Det har varit ett hårt arbete för en liten solidaritetsorganisation att få tidningen klar till demonstrationen. Martin Schybbie har varit radaktör för tidningen och Sigyn Meder ansvarig utgivare.
Varmt tack till alla som bidragit med artiklar. Inom kort kan tidningen beställas från vår hemsida. 
S t u d i e c i r k e l


Vi har under året genomfört två studiecirkelsgrupper i samarbete med ABF.
En stor del av materialet finns tillgängligt på hemsidan. Avsnittet om motståndet har Eftikhar uppdaterat och det finns nu på hemsidan.
Studiecirkeln ger stora möjligheter till diskussion om Irak, om imperialism, om läget i Mellanöstern och bidrar förhoppningsvis till att höja kunskapsnivån om Irak. Snorre Lindquist och Malena Rydberg har varit studieledare. 
H e m s i d a n


Övergripande förändringar har gjorts på hemsidan för att göra den mera aktuell och läsvänlig.
Ett ökat intresse för Irak och kännedom om IrakSolidaritet har också gjort att antalet besök ökat markant.

Hemsidan är mycket viktig för vårt arbete. Både för att informera och mobilisera. Arbetet tar dock mycket tid därför behövs mer hjälp, de som arbetar med hemsidan bör vara tekniskt kunniga.
 N ä t b u l l e t i n

Vi har gett ut ett nummer av en nätbulletin. Internationella möten

M a d r i d
I april 2006 deltog Mike Powers och Sigyn Meder från IrakSolidaritet på ett stort möte i Madrid om morden på Iraks akademiker.
Mötet ordnades av CEOSI ( Kampanjen för ett oberoende Irak) och bl.a spanska LO:s skola för utbildning.
Irakiska läkare, väl renommerade spanska professorer, fackliga företrädera och chefen för Nationalbiblioteket talade.

Dagen efter samlades ett antal deltagande solidaritetsgrupper från Irak, USA, Spanien, Belgien etc. och bildade International Anti-Occupation Network.
Nästkommande styrelsemöte i IrakSolidaritet beslöt att vi skulle delta i samarbetet.
Information har gått ut i medlemsmeddelanden och finns på hemsidan.

Till vårt gemensamma arbete hör uppropet till stöd för mordhotade akademiker och intellektuella, kampanjen för de avrättningshotade kvinnorna och kampanjen för motståndet.
 

C h i a n c i a n o
Martin Schybbie och Sigyn Meder deltog i en konferens i slutet av mars i italienska Chianciano.
Konferensen organiserades för att ge röst åt de krafter som stöder motståndet.
Ett stort antal personer såväl professorer som läkare och politiska representanter deltog från Irak, men även från Afghanistan och Palestina.

Vid ett tidigare försök att genomföra denna konferens fick irakierna inte inresevisum.
I år fick de visum. I gengäld har pressen hållit tyst om konferensen. Konferensen organiserades av Campo Antiimperialista och Free Iraq Committees. K o n t a k t   m e d   a n d r a   o r g a n i s a t i o n e r

Vi har på olika sätt utvidgat vår kontaktyta och fått möjlighet att informera om Irak.Vi har ett mycket gott samarbete med ABF som varit medarrangör till våra seminarier.Vi har haft några samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront.

Svenska Pen var med och arrangerade mötet med Haifa Zangana och  Amnesty hade talare med på appellmötet för de dödsdömda kvinnorna och gav mötet sitt stöd. Vi har också varit inbjudna till 4e världengruppen för att tala om Irak och till en gymnasieskola.  

M e d i a


I stort sätt fortsätter media att ge den amerikanska bilden av Irakkriget. Vi kan emellertid märka ett ökat intresse.

Intervjuer med Haifa Zangana fanns i både SvD och DN och radioprogrammet Konflikt hade en mycket bra intervju med henne. Flamman och Proletären skrev om Haifa Zangana.
Vetenskapsradion har belyst akademikermorden. ”Konflikt ”i P1skiljer ut sig genom flera bra och viktiga inslag om Irak, där också företrädare för Iraksolidaritet har deltagit. Aktionen för att rädda de dödsdömda kvinnorna redovisades i Konflikt.
I DN den 2 mars sade gröna zonens utrikesminister Zebari att han ”tog med sig de svenska protesterna hem.”
I en del internationell press har ambassadaktionen och namninsamlingen för kvinnorna rapporterats. BRussells Tribunal redovisar de internationella protesterna.

FiB har publicerat stora artiklar skrivna av medlemmar i IrakSolidaritet: om Donny George och plundringen av Iraks kulturskatter, Slaget om Bagdad och läget, morden på akademiker och intellektuella, Haifa Zangana.
Proletären har gett god spridning åt våra aktiviteter. 
Sammanfattning om vår verksamhetV a d   ä r   g j o r t   o c h   v a d   m å s t e   g ö r a s

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har haft en hög aktivitetsnivå trots att vi är en liten organisation.

Vi har haft bra och viktiga möten och deltagande på dessa har ökat. Vi har synts på gator och torg med bössor och banderoller och vi liksom vår verksamhet har fått ökad uppmärksamhet. Vi har fått fler medlemmar och besöken på hemsidan har ökat, under verksamhetsåret har hemsidebesöken ökat med 250%.

Vi lägger stor vikt vid våra irakiska kontakter och lyssnar på dem och det internationella samarbetet med BRussells Tribunal och Anti-Occupation Network ger oss både kunskaper och kontakter. Men allt är inte bra. Vi måste lyckas att engagera våra medlemmar bättre. Vi är några som är mycket aktiva och de som vill vara lite lagom aktiva har mindre att välja på.

Vi måste också på ett annat sätt nå ut med lite enklare möten till skolor , bibliotek, politiska föreningar, hålla föredrag, diskutera och besvara frågor. Det är en målsättning som kräver fler aktiva för alla typer av solidaritetsarbete: skriva, layouta, delta i förberedelser för seminarier, tala på möten i förortena, organisera, dela ut flygblad, bidra med konstnärliga kunskaper etc. 
 


K o r t   o m   l ä g e t   

Irak-
USA:s krigsmaskineri havererar. Detta är numer uppenbart även i media. Motståndsrörelsens framgångar är den självklara orsaken till USA:s svårigheter. I pressen är orsakerna höjda i dunkel.

Motståndet har folkets stöd. ”Vårt enda hopp”, säger våra vänner.
För det irakiska folket är situationen allt mer katastrofal. Johns Hopkins universitetets undersökning gjordes i oktober och långt fler civila offer har skördats sedan dess.

Ungefär två miljoner irakier har flytt och närmare 2 miljoner är internflyktingar.
Iraks intellektuella elit mördas systematiskt. En humanitär katastrof. Landets hela infrastruktur är sönderslagen. Inget uppbygge sker trots de feta kontrakten.  

110.000 amerikanska och irakiska soldater attackerar Bagdad. Makten över Bagdad ses som central av ockupationsmakten. Motståndet  är stort i Bagdad som levt under en allt värre belägring ända sedan ockupationsstarten.

Stor tystnad råder fortfarande om USA:s ständiga massakrer och bombningar av civila.
Våldet utmålas i media som ett sekteristiskt våld mellan olika religiösa och etniska grupper, men bilden stämmer inte.  En stor del av våldet utövas av miliser och dödsskvadroner, tränade av USA.

De proiranska regeringsmiliserna och andra med USA samarbetande miliser har ett gemensamt intresse: slå ner motståndet mot ockupationen.
10.000 tals agenter och säkerhetsvakter deltar bland de 100.000 kontraktsanställda från hela världen på ockupationens sida i såväl attentat som, strider, tortyr och fängslanden. 

Den nya oljelagen skriven av USA blir ännu ett verktyg för att kontrollera Iraks rika oljetillgånger. Irak ligger i hjärtat av Mellanöstern. Irak utgör en avgörande del av USA:s strävan efter kontroll av Mellanösterns och världens naturtillgångar och att uppnå världshegemoni. Kampen om marknaderna hårdnar.
Vi kan nog konstatera att vissa länder kan tacka det irakiska motståndet för att de ännu inte utsatts för amerikanskt angrepp. Det har även utgjort ett stöd för de progressiva regimerna i Latinamerika. USA har inte hunnit ”städa upp” på sin bakgård.

Bushadministrationen har inte heller låtit sig påverkas av den växande inhemska opinionen mot kriget. Antikrigsrörelsen måste bli mycket starkare och kraftfullare i Sverige och världen.


Det är vår uppgift att vinna den svenska opinionens stöd för det irakiska motståndet. De kämpar även för oss och vi måste gemensamt sätta stopp för USA:s framfart..
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .