.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Terroristjakt på svenska - ett seminarium om rättsövergrepp
den 2 februari
blev mycket lyckat.
Följande talare gav konkreta exempel på den urholkning som sker av våra rättsprinciper och tog upp hur denna urholkning idag främst drabbar muslimer.

Jan Guillou, författare
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen
Anna Wigenmark, människorättsjurist på Svenska Helsingforskommittén
Gösta Hultén, författare
Ingemar Folke, jurist och ordförande för föreningen FIB-juristerna
Carl Tham, samtalsledare

Arr. ABF, FiB/K-Stockholm, Fib-juristerna, IrakSolidaritet, Afghanistansolidaritet m.fl.
Dokumentation: Arrangörerna försöker få fram dokumentation från seminariet.

Lise Berghs tal
Jag tänkte tala lite övergripande om urholkningen av rättsprinciper och inte minst av det absoluta tortyrförbudet under parollen “kriget mot terrorismen”

Först en kort genomgång om tortyrförbudet så att vi alla vet vad vi talar om: 

tortyr är varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon för att erhålla information av denne eller en tredje person straffa någon för en handling denne eller tredje man begått hota eller tvinga någon eller av något skäl som har sin grund i diskriminering

1 augusti 2002 förklarade det amerikanska justitiedepartementet att alternativa förhörsmetoder som simuelerad drunkning, påtvingad sömnstörning, utsättande för extrema temperaturer samt allvarlig och lång isolering, får användas från fall till fall. Den amerikanska administrationen försöker på detta sätt kringå det absoluta tortyrförbudet genom att istället för tortyr tala om "pressande förhörsmetoder" Tortyr definieras enligt dem som "Fysisk smärta som är så intensiv att den är jämförbar med den smärta som följer på allvarlig fysisk skada, som exemplevis att inre organ upphör att fungera, när kroppsfunktioner slås ut eller till och med leder till döden" (Bybee pappret från 2002)

OBS
Inga som helst särskilda omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet eller annan allmän nödsituation får anföras för att rättfärdiga tortyr. Det betyder att förbudet är absolut d v s det gäller i alla lägen och är utan undantag.

En regel (artikel 3) som är viktig att komma ihåg är att inga konventionsstater får utvisa, återföra eller utelämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att denne skulle vara i fara för att utsättas för tortyr. Detta brukar kallas för non-refoulement

För att kringgå detta förbud har många länder använt sig av s k diplomatiska försäkringar. D v s en försäkran från det land dit man skickar någon att denna person inte ska utsättas för tortyr eller annan grym eller omänsklig behandling.

Betydande kritik mot användandet av DF; tortyrförbudet är absolut och därför är garantierna värdelösa . Det är också så att i de fall man tycker att man behöver diplomatiska garantier förstår man att det finns risk för tortyr och ska inte skicka någon dit.
Flera länder använt sig av DF. Förutom Sverige även USA, Turkiet, Österrike och Storbritannien.
När det gäller Sverige sattes ett mycket allvarligt prejudikat december 2001 genom utvisningen av de två egyptiska medborgarna Agiza och El Zary just genom användningen  s.k diplomatiska försäkringar.

För astt avsluta om DF finns det ett talande exempel på kritik av diplomatiska försäkringar som kom nyligen  från en federal domare i USA i ett fall där USA ville utvisa en person till Egypten och hade införskaffat diplomatiska garantier för att den utvisade personen inte skulle utsättas för tortyr.
” Trots ett domstolsutslag att det var mer sannolikt än inte att Sameh Khouzam skulle bli utsatt för tortyr om han blev utvisad till Egypten hade amerikanska myndigheter för avsikt att avvisa honom till Egypten med stöd av hemliga diplomatiska försäkringar från egyptiska myndigheter att han inte skulle bli torterad. Domaren fann att Sameh K hade gjort det sannolikt att han hade varit utsatt för tortyr av egyptiska polisen och fortsatte ”Inte ens den amerikanska presidenten har makt att offra rätten att inte bli torterad på altaret för utländska relationer.

”Not even the President of the United States has the authority to sacrifice on the alter of foreign relations the right to be free from torture.”

Förbudet mot tortyr finns direkt uttalat i många konventioner.
Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 1948 (the universal declaration of Human rights) artikel 3 ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”).
Tortyrkonventionen 1984(konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning).
Det finns förbud i Europeiska konventionen till skydd för de mänsklig rättigheter 1950 (artikel 3” Ingen må utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning).
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 7 ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning...).
Genevekonventionerna den gemensamma artikel 3 ” (följande handlingar är förbjudna: våld mot liv och person, grym behandling och tortyr”kränkning av den personliga värdigheten, särskilt förödmjukande och nedsättande behandling”).

Jag tänker nu tala om USA och om vad som hänt efter den 11 september eftersom USA varit ledande i det de kallar för ”kriget mot terrorismen” men det är många länder, bl a Sverige som deltagit i detta och som på olika sätt urholkar de rättsprinciper som är grunden för en rättsstat.

Vad kan man säga om USA och mänskliga rättigheter ?
Först måste man säga att USA  har spelat en central betydelse för den moderna synen på mänskliga rättigheter: 1776 års oavhängighetsförklaring och den efterföljande konstitutionen innebar en stark betoning på individens frihet och rättssäkerhet.
Följande citat från USA:s högsta domstol 1944 är värt att påminna om när vi talar om rättsprinciper och om vad som hänt efter den 11 september 2001.
Jag citerar: “Förenta staternas konstitution står som en spärr mot fällande domar i en amerikansk domstol mot vem det vara må efter ett framtvingat erkännande.
Det har funnits och finns nu vissa utländska stater vars regeringar för en motsatt policy: regeringar som dömer människor med stöd av vittnesmål som skaffats fram av polisorganisationer som har obegränsade befogenheter
att gripa människor, misstänkta för brott mot staten, att hålla dem i hemliga häkten och att framtvinga erkännanden från dem genom fysisk och psykisk tortyr. Så länge konstitutionen  förblir vår republiks grundläggande lag kommer Amerika inte att ha den sortens regering.”

Viktigt först att konstatera är att USA och de flesta av de länder som är involverade i ”kriget mot terrorismen” har ratificerat konventionen om tortyr och att FN:s säkerhetsråd har i resolution 1566 klargjort att ”Alla åtgärder för att bekämpa terrorism måste ske i enlighet med internationell rätt i synnerhet: humanitär rätt(genevekonventionerna) mänskliga rättigheter och flyktingrätt.”

Vad har hänt sedan 2001?

Inom loppet av 3 månader under hösten 2001 hade USA:s regering en grundstrategi klar för kampen mot terrorism och som de hållt fast vid under dessa 7 år.
14 september 2001 får president Busch obegränsad rätt att använda våld mot “nationer, organisationer och individer” som han anser är på något sätt knutna till 11/9 eller framtida terroristaktioner.

17 september ger presidenten CIA i uppdrag att anordna interneringsanstalter/områden/ i världen bl a Guantanamo.

13 november utfärdas en militär order om “Förvar, behandling och rättegång rörande särskilda icke-amerikanska medborgare” i kriget mot terrorismen, varigenom Pentagon får rätt att hålla icke-amerikanska medborgare i förvar på obestämd tid utan att de som fängslas kan få sin sak prövad i USA eller i någon internationell domstol.

28 december 2001 kommer ett Memorandum från Justitiedepartementet som förklarar att eftersom Guantanamo Bay inte är amerikanskt territorium så kan amerikanska federala domstolar inte pröva framställningar om prövning av frihetsberövanden från “enemy aliens” som sitter i förvar där. Genom att kalla dem för “enemy aliens", senare “enemy combatants” och inte krigsfångar försöker man dessutom undvika genevekonventionernas förbud mot tortyr. De har därefter förfinat sin strategi genom olika påbud och lagar;

Några exempel
1 augusti 2002 förklarade man att alternativa förhörsmetoder som simulerad drunkning, påtvingad sömnstörning, utsättande för extrema temperaturer samt allvarlig och lång isolering, får användas från fall till fall. Och den amerikanska administrationen försöker kringå det absoluta tortyrförbudet genom att istället för tortyr tala om "pressande förhörsmetoder". Kom ihåg vad jag sa nyss om deras definition av tortyr.

17 oktober 2006 införs Military Commissions Act som går ut på att frånta amerikanska domstolar jurisdiktion/rätten att höra “habeas corpus”, d v s framställningar om prövning av frihetsberövandet från utländska intagna som är klassade som “enemy combatants” var de än befinner sig, i USA eller i  förvar på annan plats i världen. (Detta var
bl a ett svar på Högsta Domstolens domar 2004 (Rasul vs Bush) och (Hamdan vs Rumsfeldt)där man klargör att USA har jurisdiktion över Guantanamo och att amerikanska domstolar kan pröva lagenligheten i frihetsberövandet (Habeas Corpus) och att gemensamma artikel 3 i Genevekonventionerna skall gälla de intagna på Guantanamo och att militärrättegångarna i Military Tribunals inte var förenliga med konstitutionen då de inte godkänts av Kongressen.
På grund av dessa utslag drev regeringen  igenom MCA Military Commission Act i Kongressen.) Amnesty och många andra har riktat stark kritik mot denna lag och Military Commissions för att de inte följer internationella krav på domstolar och rättegången.
då den bland annat innebär att:
    -    bevisning framtvingad under tortyr kommer att tillåtas, jmf. Storbritannien där detta förbjöds
    -    den tilltalade inte ges möjlighet att pröva lagenligheten i sitt frihetsberövande (habeas corpus)
    -    det blir tillåtet med hemlig bevisning utan att den tilltalade får möjlighet att ta del av bevisen
    -    den tilltalade inte kan åberopa Genèvekonventionerna som rättskälla i domstol
    -    Dödsstraff tillåtet
    -    Justice delayed- justice denied

Just Military Commission Act  står nu inför prövning i USA:s högsta domstol och det är inte bara frågan om att få sitt frihetsberövande rättslig prövat som står på spel utan också möjligheten för fångarna att åberopa Genévekonventionen liksom att bevisning framtvingat under tortyr ej ska få användas.

Alla dess åtgärder urholkar de rättsprinciper som finns i internationell rätt och som konstituerar en rättsstat. Kom ihåg USA`s högsta domstols yttrande 1944. Kanske dags att upprepa det.

Åtgärderna:
- upprättat ett fångläger, Guantanamo på Kuba för att försöka kringgå amerikansk jurisdiktion; d v s att icke-amerikanska medborgare inte ska kunna få sin sak prövad av amerikanska domstolar; de hävdar att tortyrkonventionen  inte är tillämplig utanför amerikanskt territorium.

- omdefinierat de som anses som terrorister till ”illegala fientliga kombattanter” istället för ”krigsfångar” för att försöka kringå förbudet mot tortyr i den för alla Genevekonventionerna gemensamma artikel 3, genevekonventionerna gäller ”krigsfångar”.

- givit klartecken till behandlingsmetoder som de hävdar inte faller under begreppet tortyr i tortyrkonventionen.
 
(Exempel:
stresspositioner att stå upp i många timmar
miljöpåverkan; omväxlande värme och kyla
påtvingad nakenhet
störande musik; att tvinags ha hörlurar med hör popmusik
störande av rums- och tidsuppfattning; växla mellan ljus och mörker och ljud
utnyttja individuella fobier; hundar   
sömnstörningar
simulerad drunkning)

Utöver denna strategi och dessa åtgärder har USA med andra länders medverkan  använt och använder sig fortfarande av s k extraordinary renditions d v s utomrättsliga transporter av personer från ett land till ett annat land där personen ifråga riskerar att utsättas för tortyr. Oftast handlar det om försvinnanden eftersom dessa transporter sker i hemlighet utan att någon vet vart de förs, till hemliga fängelser, eller vad som händer med dem,
skickar tillbaka personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr utan att ta hänsyn till förbudet i tortyrkonventionens artikel

Slutligen
Håller USA:s strategi att undkomma ansvar från sin konstitution eller de åtagandena i de konventioner som USA ratificerat?

Det är förstås både en juridisk och en maktpolitisk fråga.

Juridiskt:
CAT(Kommissionen mot tortyr): anger att tortyrkonventionens begrepp ”territorium under statens jurisdiktion” innebär alla territorier som staten de facto har effektiv kontroll över oavsett var i världen detta territorium ligger. Det innebär att Guantanamo och andra hemliga platser som USA kontrollerar ligger inom USA:s territorium enligt tortyrkonventionen och att förbudet mot tortyr och g-, o- och f- behandling gäller och även övriga regler enligt tortyrkonventionen.

Förbudet mot non-refoulement, d v s förbudet att inte utvisa, återsända eller utlämna någon till ett land där denne riskerar att utsättas för tortyr, i artikel 3 i tortyrkonventionen gäller alla personer som staten har i förvar. oavsett om det är inom det egna territoriet eller inte (Human Rights Committée). Det betyder att USA inte kan utlämna/ transportera personer som de har i förvar till länder där de kan utsättas för tortyr. Dessutom måste USA se till att identiteten på de som transporteras är känd, ge dem rätt att klaga på besluten o s v .

Human Rights Committé: anser att förhörs/behandlingsmetoderna som används på bl a Guantanamo strider mot tortyrförbudet i artikel 7 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Och att kalla de som hålls i förvar på Guantanamo och på andra platser i världen för ”illegala fientliga combattants” för att undgå Genevekonventionerna håller inte juridiskt.

Maktpolitiskt:
USA är en stormakt och gör som dom vill. Men pressen från organisationer som Amnesty och andra HR-organisationer får resultat till slut. (Ta upp att regeringen nu vill diskutera en stängning av Guantanamo, att Supreme Court tar upp talan från Guantanamofångar att få sina fall prövade av federala domstolar..., att många faktiskt har släppts dock med brott mot non-refoulement förbudet.

Renditions och diplomatiska försäkringar

Vad innebär rendition:
Utomrättsligt bortförande av en person från ett land till ett annat där i många fall personen utsatts för eller riskerar att utsättas för tortyr.
Utomrättsligt innebär att bortförandet inte underställs rättslig prövning.

Nätverk av 100-tals flygningar inititerade av CIA men ett flertal stater medverkat i detta däribland Sverige och ett flertal europeiska stater. Uppdagades av Washington Post nov 2005 därefter har det kommit en mängd rapporter bl.a från EU och Europarådet som kartlagt ett medlemsländernas medverkan i detta nätverk.

Utrikesminister Rice förnekat förekomsten av renditions hösten 2005, bekräftat av Bush ett år senare.

Senast ändrad: 2008-10-25
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .