.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Föreningen IrakSolidaritet stöder den internationella kampanjen för Iraks flyktingar. Ockupationen har tvingat en femtedel av Iraks befolkning i flykt inom och utom landet. Det är den största flyktingkatastrofen sedan palestinierna fördrevs 1948. USA-alliansen bär det fulla politiska och ekonomiska ansvaret för rådande situation. Iraks flyktingar kan inte vänta!
IrakSolidaritet uppmanar partier, fackliga organisationer, föreningar, humanitära organisationer och enskilda att arbeta i kampanjens anda och skriva på för Iraks flyktingar.
Skriv på! Agera!
Iraqi International Initiative on refugees
Irakiska oljeinkomster skall gå till irakiska flyktingar
Mer än 4,5 miljoner irakier - en femtedel av befolkningen – har blivit flyktingar i eller utanför sitt land, på grund av den sekteristiska ockupationspolitiken och regeringarna som installerats efter den illegala ockupationen av Irak år 2003.
Det internationella samfundet, ockupationsmakten och regeringarna den installerat, är enligt lag skyldiga att hjälpa och beskydda irakiska flyktingar.
Irakiska flyktingar är irakiska medborgare, som har rätt till ett värdigt liv, en rätt att få lika stöd av nationens resurser och rätt att åtevända till sina hem.
FNs säkerhetsråd, som det högsta FN-organet, har makten och skyldigheten att försäkra sig om att de irakiska flyktingarnas behov tillgodoses genom att utfärda en resolution att den irakiska staten fördelar proportionella inkomster till ansvariga myndigheter och värdländer. Hela uppropet på svenska.

Irakiska oljeinkomster skall gå till irakiska flyktingar. Skriv på här!
Mer än 4,5 miljoner irakier - en femtedel av befolkningen – har blivit flyktingar i eller utanför sitt land, på grund av den sekteristiska ockupationspolitiken och regeringarna som installerats efter den illegala ockupationen av Irak år 2003.
Det internationella samfundet, ockupationsmakten och regeringarna den installerat, är enligt lag skyldiga att hjälpa och beskydda irakiska flyktingar.
Irakiska flyktingar är irakiska medborgare, som har rätt till ett värdigt liv, en rätt att få lika stöd av nationens resurser och rätt att åtevända till sina hem.
FNs säkerhetsråd, som det högsta FN-organet, har makten och skyldigheten att försäkra sig om att de irakiska flyktingarnas behov tillgodoses genom att utfärda en resolution att den irakiska staten fördelar proportionella inkomster till ansvariga myndigheter och värdländer.

Efter fjorton års sanktioner på FN:s initiativ, under medverkan av Säkerhetsrådet, och med katastrofala följder som kan klassas som folkmord har USA:s folkrättsstridiga invasion och ockupation resulterat i den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget.
Förutom att ha orsakat en plågsam död för mer än en miljon irakier, har minst 2 miljoner blivit flyktingar i sitt eget land, medan mer än 2 miljoner är skingrade, för det mesta i grannländerna. Irakiska Röda halvmånen meddelar att bara i oktober 2007 fördrevs 368 479 irakier från sina hem i Irak, medan uppskattningsvis 60 000 irakier i månaden flyr till grannländerna.
Det moderna Iraks utbildade medelklass, vars medverkan behövs – nu och i framtiden – för att bidra till utvecklingen av landet, både den ekonomiska och kulturella, har decimerats. Efter mord, militära ingrepp, hot och diskriminering, har de flesta av dem som återstår lämnat landet. Frånvaron av medelklass har gjort att all offentlig tjänst i det irakiska samhället har brutit samman.
All information visar att fruktan för livet präglar tillvaron för de irakier som är flyktingar i eller utanför sitt land. Irakiska flyktingar har som sådana rätt till beskydd enligt gällande definitioner och internationell lag. FN:s flyktingkonvention av år 1951 och tillhörande protokoll, fastställer att en flykting är var och en ”som känner en välgrundad fruktan på grund av sin ras, religion, nationalitet, eller tillhörighet till en särskild samhällsopinion och befinner sig utanför sitt land, som är oförmöget eller ovilligt att ge honom beskydd i landet”.

Irakiska flyktingar har rätt till ett värdigt liv
Den USA-ledda ockupationsmakten och regeringarna den installerat, är underordnade internationell lag – genom Fjärde Génèvekonventionen och dess tillägg, samt genom Säkerhetsrådets resolutioner 1265, 1296 och 1674 att skydda civila i Irak och sörja för deras grundläggande behov. I stället inför ockupationsmakten och dess regeringar en sekteristisk politik med stöd till sekteristiska miliser, som utför etnisk rensning. De är oförmögna eller ovilliga att sörja för ens de mest grundläggande behoven, inkluderande nödvändig tillgång till vatten och el. Denna politik tvingar miljoner att leva i fattigdom eller att fly för sina liv.
Varken ockupatonsmakten eller de regeringar den installerat, eller individuella stater eller Världssamfundet har tillgodosett lagliga eller moraliska skyldigheter mot irakiska flyktingar, eller mot de länder som tagit hand om dem. Medan levnadsförhållandena för irakier försämras, blir de en social, finansiell och ekonomisk börda för värdländerna, av vilka många redan har en stor flyktingbefolkning.
Irakiska flyktingar har rätt till trygghet, erkända pass och uppehållstillstånd, föda, tak över huvudet, hälsovård och utbildning. Om inga skyndsamma årgärder vidtas för att lösa dessa problem, så kommer en generation irakier att förlora sin allomfattande rätt till utbildning, vilket är ett hot mot de irakiska flyktingarna, men också mot Iraks framtid. Det är bråttom att ge eleverna tillträde till skolor. Man måste hjälpa värdländerna att möta de irakiska flyktingarnas behov, vilket också höjer och mobiliserar den stora potential dessa flyktingar har.
Det brådskar med en lösning. Det innebär att våldet i Irak måste upphöra, för att tillåta irakiska flyktingar att kunna återvända till sina hem i säkerhet. Ockupationsmakten och den regering den har tillsatt, ansvarar för att skydda civila från våld. Det finns inga tecken som tyder på, att den kommer att uppfylla denna skyldighet. Det faktum att en massutvandring (exodus) äger rum, bevisar att regeringen i Irak, eller ockupationsmakten, inte beskyddar befolkningen.

FN:s säkerhetsråd måste utfärda en resolution nu
Säkerhetsrådet har den lagliga och politiska makten att utfärda en resolution som uppfordrar staten Irak att fördela en del av Iraks oljeinkomster, proportionell mot antalet flyktingar i värdländerna. Ingen kan rätteligen motsätta sig ett sådant förslag. Irakiska flyktingar är irakiska medborgare. De har rätt till sin andel av nationens resurser och att begära beskydd med stöd av den egna staten. Deras rätt att återvända måste garanteras.
Ett prejudikat finns redan, med Säkerhetsrådets resolution 986 år 1995. Denna resolution genomdrevs också av humanitära skäl. Den uppfordrade den irakiska staten att avdela en del av de inhemska inkomsterna till FN:s byrå för humanitär hjälp ”för att tillförsäkra alla delar av det irakiska samhället en jämlik fördelning av humanitär hjälp”, alltså även till irakiska medborgare i de tre nordliga guvernementen, som administrativt inte är underordnade centralregeringen. Dagens irakiska flyktingar är i samma situation, de står utanför utanför den administration som utövas av
Iraks centralregering.
Staternas ansvar mot flyktingar är etablerat i internationell lag. Att genom en resolution från Säkerhetsrådet, uppmana den irakiska staten att fördela proportionella inkomster till irakiska flyktingar är den enda effektiva vägen för ursprungslandet och den internationella gemenskapen att fullfölja sina skyldigheter mot både inhemska flyktingar och värdländer att tillgodose deras rättigheter som flyktingar och värdighet som irakiska medborgare. FN-kontor, värdlandets institutioner, NGO:s och irakiska flyktingrepresentanter kan övervaka distributionen av de samlade inkomsterna.

Upprop att handla
Irakiska flyktingar kan inte vänta tills de får återvända hem, för att se sina väsentliga behov tillgodosedda. Det internationella samfundet har skyldighet att agera nu. Säkerhetsrådets resolution 986 – 1995, fastslog att de irakiska oljeinkomsterna var till för alla irakier. Som irakiska medborgare har irakiska flyktingar lika rätt till Iraks oljetillgångar.
Vi uppmanar alla regringar, FN-kontor och organisationer - människorätts- och humanitära - och alla medvetna människor att arbeta tillsammans, för att försäkra sig om att Säkerhetsrådet antar och implementerar denna uppmaning att se till att den irakiska staten avdelar oljeinkomster till de irakiska flyktingarna.
Vi uppmanar staterna – särskilt de som deltagit i den olagliga invasionen och förstörelsen av Irak att fullgöra sina skyldigheter och ta sitt ansvar och tillskjuta nödvändigar tillgångar till FN:s High Commissioner för flyktingar för uppdraget att beskydda irakiska flyktingar.
Vi begär av alla att samla in pengar och vidta alla åtgärder för att förse irakiska flyktingar och de organisationer som hjälper dem, med direkt stöd.
Mänskligheten är i svårt trångmål i Irak. Vi har ansvaret att rädda den.
Den engelska texten med många intressanta hänvisningar finns på länken nedan.
Skriv på här!

First Signatories

Hans von Sponeck, UN Humanitarian Coordinator for Iraq (1998-2000), Germany.
Denis Halliday, UN Humanitarian Coordinator for Iraq (1997-1998), Ireland.
Ms. Niloufer Bhagwat, Advocate, Vice President of the Indian Association of Lawyers.
Mathias Chang, 37 years in the antiwar movement, Malaysia.
Sabah Al-Mukhtar, President Arab Lawyers Association, UK.
Issam Al-Chalabi, Former Iraqi Oil Minister, Iraq-Jordan.
Saeed .H. Hassan, Former Iraqi Permanent Representative to the UN, Iraq -Egypt.
Dr Curtis F J Doebbler, Professor of law, at Najah National University, Nablus, Palestine.
Dirk Adriaensens, Member Executive Committee BRussells Tribunal, Belgium.
Dahr Jamail, Independent Journalist, Author of “Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq”, USA.
Paola Manduca, Geneticist and Antiwar Activist, New Weapons, Italy.
Bert De Belder, M.D., Coordinator, Medical Aid for the Third World, Belgium.
Mohammed Aref, Science Writer, Advisor for ‘Arab Science&Technology Foundation’, UAE.
Abdul Ilah Albayaty, Writer, Iraqi Political Analyst, Iraq-France.
Dr Ian Douglas, Writer, Egypt.
Hana Al Bayaty, Iraqi International Initiative Coordinator, France-Iraq / Egypt.

Senast ändrad: 2008-05-19
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .