.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Iraks barn: Var det värt priset?

”Under två decennier har Iraks barn, liksom den övriga befolkningen, utsatts för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, som resultat av åratal av krig, utländsk ockupation och internationella sanktioner.”
Läs den skakande artikeln skriven av Bie Kentane, BRussells Tribunal, och ta del av en diger samling länkar till utredningar, faktamaterial och kommentarer.

IRAKS BARN: VAR DET VÄRT PRISET?
Av Bie Kentane
Översättning till svenska: Monika Björnson-Rzewuski

(Global Research, 9 maj 2012)

(BRussells Tribunal , 7 maj 2012)

Bie Kentane presenterade sin text under dialogsessionerna vid Krigsbrottstribunalen i Kuala Lumpur, maj 2012.

”… Rada upp barnkropparna, de tusentals barnkropparna – spädbarnen, småbarnen, skolbarnen – de vars kroppar slets i stycken, brändes levande eller genomborrades av kulor under den amerikanska invasionen och ockupationen av Irak. Rada upp dem i ökensanden, gå förbi dem, kilometer efter kilometer; alla dessa förvridna kroppar, dessa fragment av sönderslitet kött och utvällande inälvor, dessa tomma ansikten, dessa stirrande ögon, för alltid fixerade mot Intigheten;

Detta är sanningen om vad som hände i Irak; det finns ingen annan sanning….”
Chris Floyd, 17 december ( se anm. 1)

Jag är mera biståndsarbetare än politiker eller analytiker. Men genom att följa och övervaka situationen för Iraks barn har jag blivit mer och mer övertygad om att båda sidor av uppdraget måste kopplas samman.

Bakom alla de fakta, siffror och nummer som jag nu kommer att presentera för er finns barn med namn och personligheter; de är systrar, bröder, döttrar, en son, ett barnbarn, en vän. Jag beklagar att jag måste föra in dem i tabeller och kategorier; var och en av dem så sårbar och känslig - de blev offer för girighet, för makt- och oljehunger. De var inte värda ett sådant öde.

Under två decennier har Iraks barn, liksom den övriga befolkningen, utsatts för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, som resultat av åratal av krig, utländsk ockupation och internationella sanktioner.


 


 

Irak har kommit att bli en av de värsta platserna för barn i hela Mellanöstern och Nordafrika, med omkring 3,5 miljoner som lever i fattigdom, 1,5 miljoner under fem års ålder som är undernärda och 100 spädbarn som dör varje dag.

Den här rapporten kommer att fokusera på de brott som begås av ockupationsmakterna och Iraks regering mot Konvention IV, gällande Skydd av civilbefolkning i krig, från Genève, 12 augusti 1949, (2) och mot FN-konventionen Om barns rättigheter.

Ända sedan invasionen 2003 har de angloamerikanska ockupationsstyrkorna och den irakiska regeringen fullständigt misslyckats med att uppfylla de mest grundläggande åtaganden vad gäller Iraks barn, enligt FN-konventionen om Barns Rättigheter (CRC), Resolution 25/Session 44, november 1989.(3)

CRC:s principer betonar behovet av att skydda barns rätt till liv och till fysisk, mental, moralisk och andlig utveckling i en trygg miljö.

Ockupationsmakterna har det fulla ansvaret för brotten mot dessa åtaganden och konventioner gällande barn. De skall fullt ut hållas ansvariga för de skador de har åsamkat Iraks barn. De har avsiktligt förändrat landets sociala struktur, använt sig av etnisk rensning för att bryta ner landets enhet, förstört vattenreningssystemet, hälso- och utbildningsresurserna, samt urskillningslöst bombat tättbefolkade områden och därmed gjort barn på alla nivåer extremt sårbara. Att leva i ett land i krig skapar mentala störningar hos praktiskt taget alla barn, liksom en stark ängslan och depression; i en avsevärd omfattning även rena psykoser.

De irakiska institutioner och mekanismer som egentligen borde garantera fysiskt, socialt och lagligt skydd för kvinnor, barn och ungdomar, är dysfunktionella och opålitliga. Som ett resultat därav utsätts de mest sårbara grupperna för exploatering och utnyttjande; de dödas, stympas, kidnappas, utsätts för könsrelaterat våld, blir offer för trafficking eller rekryteras och används av beväpnade grupper, till barnarbete och till frihetsberövande. (4)

Världssamfundet och de internationella organisationerna för mänskliga rättigheter bär också de ett avsevärt ansvar för denna oroande situation, ty de har misslyckats i att på ett adekvat sätt ta itu med de allvarliga brott som begås mot unga och sårbara i det irakiska samhället eller till att identifiera de verkligt skyldiga.

Artikel 6 (Överlevnad och utveckling) (5)

Direkt dödade

Officiella siffror och mediebaserade uppskattningar i Irak, exempelvis Iraq Body Count, har missat 70 – 95 % av antalet döda. Den mest realistiska och vetenskapliga uppskattningen av antalet krigsrelaterade dödsoffer kommer från justForeignPolicy.org, som anger 1 455 590 offer, i januari 2011 (6).

En analys (7) utförd för Iraq Body Counts (IBC) räkning har kommit fram till att 39 % av dem som dödats i den USA-ledda koalitionens flygattacker var barn. Av offren för granateld, som amerikanska och irakiska styrkor använt sig av, liksom även upprorsmännen, utgjorde 42 % barn. (8)

Av de 45 779 offer för våldsam död, för vilka IBC har lyckats få fram data om ålder, var 3 911 (8,54 %) barn under 18 år. Av de civila offren för den USA-ledda koalitionens styrkor för vilka data om ålder har varit tillgänglig, var 29 % barn. (9)

Indirekta dödsoffer

Ännu många fler barn har blivit indirekta offer; för sjukdomar, undernäring eller svält.

 

”En utbredd fattigdom, ekonomisk stagnation, förlust av möjligheter, miljöförstörelse och avsaknad av grundläggande samhällsservice utgör ’tysta’ brott mot mänskliga rättigheter, som drabbar stora sektorer av befolkningen” sammanfattar en FN-rapport från 8 augusti 2011. (10)

FNs miljöorgan (WHO), The British Royal Society och USAs National Academy of Sciences har publicerat allmänna studier över hälsoeffekterna av användning av utarmat uran (Depleted Uranium DU), vilka påpekar att de största hälsoriskerna finner man bland barn i ’efterkonfliktzoner’ (Harper 2007), som Irak. (11)

Giftig miljö

Den av kriget förorsakade förstörelsen av militär och industriell infrastruktur har frigjort tungmetaller och andra hälsovådliga substanser i luften, marken och grundvattnet. Platser där kommunalt och medicinskt avfall ansamlats utgör risk för spridande av epidemier. Förgiftning från utarmat uran (DU) och annan militärrelaterad miljöförorening misstänks starkt för den kraftiga ökningen av medfödda defekter på nyfödda och på cancerfall i Irak (12) och gör landet obeboeligt. Låga vattennivåer i sjöar och floder har betytt katastrof för avloppssystemen och samtidigt en förgiftning av vattnet som gjort det otjänligt att dricka för människor och djur. Vattenförsörjningen från Eufrat och Tigris har sjunkit dramatiskt, vilket drabbat Iraks bördiga odlingsmark och grundvattnet, som har uttömts utan att något tecken på återhämtning kan skönjas. Följaktligen är torka nu ett nationellt problem. (13)

Läkare i Falluja bevittnar (2010) ett aldrig tidigare skådat antal medfödda missbildningar på nyfödda, missfall och cancerfall. Enligt uppgifter från gynekologer, pediatriker och neurologer i Falluja har antalet dylika fall snabbt ökat sedan 2005 – mindre än ett år efter ockupationsstyrkornas bombningar 2004. (14) (15) (16)

Missbildningar hos nyfödda

Preliminära uppgifter, baserade på fall som dokumenterats under 2010, visar att graden av hjärtmissbildningar i Falluja är 13 gånger högre än i Europa. Och vad gäller medfödda missbildningar i nervsystemet hos nyfödda var den beräknade graden 33 gånger högre än i Europa, för samma antal födda. (17)

Japanska läkare anser att graden av medfödda missbildningar är i paritet med Hiroshimas och Nagasakis. Där uppgår födselskadorna till 1 – 2 procent hos alla som föds. Fall med medfödda missbildningar hos nyfödda som kan relateras till strålning från amerikansk uranvapenbombning uppgår till 14,7 procent av alla barn som föds i Falluja; mer än 14 gånger större än i de drabbade områdena i Japan. (18)


Cancer

Ökningen av cancerfall, leukemi och missbildningar hos nyfödda i Irak (2010) har härletts till de mutageniska och cancerframkallande ämnen (som utarmat uran) som använts i krigen 1991 och 2003. Ökningen av barnleukemi i Basra har nyligen undersökts (Busby, Hamdam, Ariabi 2010) och resultaten bekräftar att en betydande ökning verkligen skett sedan 1991. (19)

”Ökningen av cancer och barnadödlighet är oroväckande hög. Den anmärkningsvärda förändringen av könsfördelningen bland de barn som föddes ett år efter striderna 2004 gör att det året kan fastställas som tidpunkten för förgiftningen av miljön.” (20)

”Exponeringen för anrikat uran är antingen en primär orsak eller relaterad till uppkomsten av missbildningar och ökningen av cancer. Sålunda uppstår frågor om egenskaperna hos och sammansättningen av de vapen som används på moderna slagfält.” (21)

En studie som publicerats av University of Washington och Basras universitet har slagit fast att antalet fall av barnleukemi i Basra har mer än fördubblats under 15 år. Studien noterade att förekomsten av cancer var avsevärt högre i Basraprovinsen än i andra delar av Irak. (22)

Klusterbomber och landminor

Landminor och explosiva rester från krigföringen har en förödande påverkan på Iraks barn; omkring 25 procent av alla offer utgörs av barn under 14 år (2011). (23)

Antalet offer för felriktade klustervapen steg mellan 1991 och 2007 från 5 500 till 80 000, varav 45,7% var mellan 15 och 29 år och 23,9% var barn under 14 år. Både UNICEF och UNDP anser att dessa siffror är i underkant. (24)

Under senaste decenniet har Al Munthanna- och Basraprovinserna kommit upp i klass med Angola vad gäller högst antal amputerade barn i proportion till befolkning. (25)

Läkare vidhåller att det åligger USA att försöka gottgöra för de skador man åstadkommit. ”USAs regering har spenderat miljarder på detta krig men inget på att återställa efter de skador som deras farliga vapen orsakat”, säger upprört Dr Bashier Mazim, en av läkarna från Bagdads universitet. ”Jag säger att dessa nyfödda är resultatet av den amerikanska katastrof som drabbade vårt land.” (26)

De allt starkare bevisen på strålnings- och kemiskt giftiga effekter av användningen av uran i vapnen tvingar oss att tala öppet och att be våra nationella regeringar och de internationella organisationerna att skydda sina civila och soldater, samt att tillämpa förebyggande principer. Detta innebär att man inte nödvändigtvis måste invänta vetenskaplig bevisning innan man vidtar skyddsåtgärder när människors hälsa och miljö är i fara. Denna princip skall tillämpas på människors hälsa och på miljön. Det etiska antagandet bakom den förebyggande principen är att människor är ansvariga för skyddandet, bevarandet och återställandet av det globala ekosystem som allt liv, inklusive våra egna, är beroende av. (27)

Artikel 24 (Hälsa och hälsoservice)

Hälsosystemets och samhällskommunikationernas kollaps har lett till att barn har dött av anledningar som hade kunnat undvikas.

Avsiktligt dödande och påtvingad migration av läkare och hälsovårdspersonal. (28)

Upp till 75 procent av Iraks läkare, farmaceuter och sköterskor har lämnat sina tjänster sedan den USA-ledda invasionen inleddes 2003. Nästan 70% av allvarligt skadade patienter med våldsrelaterade sår dör i akut- och intensivvården på grund av brist på kompetent personal samt brist på mediciner och utrustning. (29) I avsaknad av hälsovård dog ännu fler människor, inklusive barn, kvinnor och äldre.

Röda Korset varnar för att graden undernärda barn har stigit från 19% före den USA-ledda invasionen 2003 till 28%. Endast ett av tre irakiska barn under fem år har tillgång till rent dricksvatten och ett barn av fyra är kroniskt undernärt. (30)

Föroreningar och brist på sanitära anläggningar, inklusive brist på dricksvatten för upp till 70% av befolkningen (31), förorsakade död före fem års ålder ”för ett av åtta irakiska barn”. Barnadödligheten i Irak har hänförts till vattenburna sjukdomar, såsom diarré, kolera, tyfus, gulsot etc. (32) Undersökningar som genomförts av Iraks regering i samarbete med UNICEF och EU har visat att 79% av befolkningen har tillgång till vattenledningssystemet, vilket ger vid handen att var femte irakier saknar tillgång till rent dricksvatten. På landsbygden ökar denna andel till två av fem irakier.(33)

Hälften av de irakiska skolorna utsätter barnen för en ohälsosam miljö. Hälften av alla skolor i Irak klarar inte att uppfylla en minimistandard vad gäller garanterandet av en säker och hälsosam miljö för eleverna och 63% saknar möjlighet för klortestning av dricksvattnet, vilket utsätter barn för risken för vattenburna sjukdomar.

Artikel 26. (Social trygghet): Barn har rätt till hjälp från regeringen om de är fattiga eller behövande.

En rapport från FNs organ för livsmedel och jordbruk (FAO) har placerat Irak bland de 22 länder som lider av akut fattigdom och brist på säkra livsmedel, på grund av kriget och regeringens oförmåga att sörja för det nödvändiga uppehället. (35)

Effekten av konflikten speglas i det ökade antalet slumboende i Irak. Antalet stadsbor som bor i slum har mer än tredubblats – från 17% år 2000 (2,9 miljoner) till uppskattade 53% år 2010 (10,7 miljoner). (36)

Fattigdom föranledd av ekonomisk kollaps och korruption har lett till en akut undernäring bland irakiska barn. Enligt en Oxfamrapport från juli 2007 var upp till 8 miljoner irakier i behov av omedelbar nödhjälp, medan nästan halva befolkningen levde i ”absolut fattigdom”.

Utsvältning av hela städer som kollektiv bestraffning genom att blockera förmedlingen av livsmedel, av hjälp och försörjning innan man gör en räd har ökat barnens lidande och bidragit till fler dödsoffer bland dem. (37)

Föräldrar ber ofta sina barn – särskilt pojkarna – att bidra till familjens försörjning i stället för att gå till skolan. UNICEF uppskattar att 1 av 9 barn mellan 5 och 14 år arbetar. Barn putsar skor, är gatuförsäljare, drar kärror. (38)

De flesta av dessa familjers ekonomiska status ligger långt under normal levnadsstandard, även om huvuddelen av barnens föräldrar har universitetsutbildning (dvs lärare, ingenjörer etc).

Vi kan också dra slutsatsen att de flesta av dessa familjer inte har råd med den mest grundläggande nödtorft, som bra mat, medicinsk vård och ett säkert, hälsosamt boende. (39)

I december 2007, aviserade den irakiska regeringen en sänkning med nästan 50% av matransoner och annat understöd som en del av deras totala budget för 2008, på grund av otillräckliga medel och en stigande inflation. I det närmaste 10 miljoner irakier som lever i fattigdom är starkt beroende av ransoneringssystemet. Barnen är de första och mest lidande offren för minskningen av matransonerna.

Under 2010 har bristen på tillförda medel i givarfonderna tvingat FN att skära i sina humanitära insatser i Irak, vilket har betytt att livsmedeldistributionen från hjälpagenturen till hundratusentals kvinnor och barn har stoppats. Detta stopp i livsmedelsdistributionen kommer att påverka omkring 800 000 gravida och ammande kvinnor och undernärda barn, utöver närmare 960 000 skolbarn, enligt Edward Kallon, FNs representant för Matprogrammet för Irak. (40)

Artikel 28 (Rätt till utbildning), Artikel 29 (Utbildningens mål): Alla barn har rätt till gratis grundskoleundervisning.

Förstörelsen eller stängningen av skolor och universitet, förflyttningen av befolkningen och det faktum att lärarna tillhörde den yrkesutbildade klass som dödades eller tvingades lämna Irak, har resulterat i utebliven undervisning för barn och ungdom, och därmed förlorade möjligheter i livet. Många barn flyttade under ockupationen, beroende på den sekteristiska politik som bedrevs av ockupanterna, vilket gjorde det omöjligt att upprätthålla en adekvat skolundervisning. Missad skolgång är i det närmaste omöjlig att kompensera för senare i livet. Barnen och ungdomarna har inte bara fråntagits sina chanser i livet, utan samhället och i slutändan staten blir också lidande av otillräckligt utbildade medborgare.

Inskrivning

Statistik från Utbildningsministeriet som publicerades i oktober 2006 visade att endast 30% av 3,5 miljoner elever i praktiken gick i skolan. Före USAs invasion uppgav UNESCO att närvaron i skolan var i det närmaste 100%-ig. (41)

Uppgifter vad gäller förskolor visar på en ytterst låg tillgång på sådana, liksom på ett extremt lågt upptagningstal, vilket bekräftar avsaknaden av ett omsorgsprogram för små barn inom det formella utbildningssystemet. Bara 3,7% av barn i åldrar mellan 36 och 59 månader är inskrivna i daghem eller kindergartens (MICS 2000). 5% av de barn som finns i omsorgen är mellan 48 och 59 månader, i jämförelse med 2,6% av de mindre barnen. Förskoleinskrivning är 5,2% i städerna mot 0,9% på landsbygden. (42)

I dag (2011) utgör antalet inskrivna i grundskolan 87 procent, vilket är långt under det mål på 98 procent som är Iraks mål fram till 2015, enligt den nationella Utvecklingsplanen för Millenniet; en skillnad på runt 700 000 barn i skolåldern varje år, som aldrig börjar grundskolan.
Till detta kommer att fler än 600 000 elever går om klassen följande år, inklusive ett stort antal som faller ur skolsystemet helt och hållet. Mindre än 50 procent av alla barn som började i lågstadiet fortsätter till mellan- och högstadiet. (43)

Elevnärvaro i grundskola och gymnasium: UNESCOs och UNICEFs forskningsresultat från 2008 som visade att 1 av 5 barn i grundskoleålder inte hade möjlighet att delta i undervisning (Relief-Web/UCHO 2008), överensstämmer med MICSs siffror från 2006 på 5 av 6 (eller 83%), vad gäller deltagande i skolundervisning. Förhållandet stad/land är här 89% mot 75% (MICS 2006). (44)

Resurser och kvalitet i undervisningen

Undermåliga skolor har en ökande negativ inverkan på utbildningskvalitén och på närvarograden. En rapport från 2004 från Hälsoministeriet (MoH) slog fast att 80% av skolbyggnaderna var i behov av omfattande ombyggnad, mer än 1 000 krävde fullständig ombyggnad och ytterligare 4 600 betydande reparationer (MoH 2004 ’Health in Iraq’)

Dessa siffror bekräftades 2007 av UNESCO och UNICEF som fann att 70% av skolbyggnaderna led av krigsskador eller försummelse (Jmf Relief-Web/UCHO 2008). (45)

Enligt UNICEF (2011) har mer än en av sex skolor utsatts för vandalisering, skadegörelse eller förstörelse under de senaste årens pågående våld och där finns allvarliga brister vad gäller utrustning.

Avsaknaden av infrastruktur och de överfyllda klassrummen har tvingat en tredjedel av skolorna att ge lektioner i två- eller treskift, till vilket kommer de stora bristerna på elementärt undervisningsmaterial.

De flesta skolor saknar drickbart vatten, toaletter och skräpkorgar – bristen på tillgång till sanitära anordningar är speciellt besvärlig för flickor. (46)

Dessutom har kvarsittningsgraden lett till att elever med upp till 6 års åldersskillnad undervisas i samma klassrum och i vissa områden finns inte tillräckligt med skolor som kan ge adekvat undervisning på det språk som krävs för barn som är flyktingar från andra områden, (t ex arabisktalande barn i norra Irak). (47)

Till detta kommer att skolbyggnader ofta används för militära ändamål, i brott mot Haag-konvention IV, Laws and Customs of War on Land (48).”MNF -I, den irakiska armén och den irakiska polisens enheter ockuperade mer än 70 byggnader för militära ändamål enbart i Diyala-guvernementet”, enligt en UNESCO-rapport från 2010. (49)

Säkerhet och sekterism

UNESCOs strategi för nationellt utbildningsstöd som släpptes 2008 uppskattade att 2 miljoner barn i grundskoleålder inte deltog i skolundervisning, huvudsakligen på grund av på säkerhetsläget. Under det att situationen har förbättrats under 2010, förblir barnens tillgång till utbildning osäker på grund av säkerhetsläget. ”Många hot mot skolor fortsätter att komma från (så kallade) ’upprorsgrupper’, som kräver ändringar i läroplanen eller försöker hindra studenter från vissa speciella grupper att få tillgång till utbildning. Straffet för att inte uppfylla dessa krav utgörs ofta av våld”, enligt rapport från UNAMI HR, 2010. (50)

Den sekteristiska politik som bedrivs av Malikis regering hindrar irakiska barns rätt till undervisning i sunnidominerade områden. Attacker från den irakiska armén och regeringsstödda milisgrupper på utbildningsinstitutioner, i akt och mening att hota, skrämma, kidnappa, arrestera och döda studenter, inträffar regelmässigt. Som konsekvens härav har skolnärvaron sjunkit drastiskt. Några exempel belyser problemet:

Den 3 februari 2011 hindrade irakiska arméns Muthanna-Brigad eleverna från Isra pojkskola och från Ascension High School för flickor i Haswa-området i Abu Ghraid-distriktet från att komma till skolan och genomföra sina mitterminsprov. (51)

Onsdag eftermiddag, den 25 januari 2012, i det sunnidominerade området öster om staden Yathrib, Tikrit, bröt sig irakiska regeringens säkerhetsstyrkor, tillhörande LEWA (17), irakiska arméns fjärde division, in i Medinas Secondary blandade gymnasium, genomförde en razzia och kroppsvisiterade eleverna, arresterade därefter sju av dem – elever i åttonde och nionde klass, mellan 13 och 14 år gamla – på ett brutalt sätt. Denna räd genomfördes vid tiden för mitterminsexamina. Regeringsstyrkorna uppgav ingen anledning eller något motiv för razzian.

Sekterismen kommer också in ’bakvägen’. Det verkar som om elever i ’shia’-dominerade provinser har uppnått mycket bättre resultat än elever i sunnidominerade provinser. Under 2009 utbröt protester i tre sunnimuslimska städer, där ett anmärkningsvärt lågt antal studenter klarade sina nationella examina, vilket underblåste misstankarna att Iraks av shiitiska muslimer ledda regering diskriminerar sunnimuslimer och andra grupper. (52)

Läroplan

Ockupationsmakterna ändrade den existerande läroplanen och det nuvarande utbildningsministeriet är nu inte förmöget att reformera läroplanen på lämpligt sätt, på grund av den irakiska regeringens sekterism, dess oförmåga samt brist på erfarenhet. Hela det nationella utbildningssystemet behöver avsevärt förstärkas på nationell, guvernementell och distriktsnivå, för att garantera tillgång till kvalificerad utbildning.(53)

Studiehinder

Det finns i ökande grad tecken på att ett stort antal barn i Irak lider av inlärningssvårigheter som skulle gå att förebygga, och som kommer av brist på tidig stimulans och träning. Denna grad av försenad språkförmåga kan vara resultatet av utbredda psykosociala konsekvenser av kriget, inklusive en ökad fattigdom och rädsla. Det är känt att psykosociala svårigheter och fattigdom, inklusive vuxnas dagliga bekymmer för överlevnad, hindrar dessa från att tala med och stimulera sina barn på ett normalt sätt.

Utöver de svårigheter som förorsakats av brist på stimulans, påverkas barns kognitiva utveckling också av undermålig näring. (54)

Enligt en Oxfam-rapport från 2007 lider omkring 92 procent av Iraks barn av inlärningssvårigheter. (55)

Flickors utbildning

I grundskolan utgör flickorna 44,74% av eleverna. Cirka 75% av de flickor som börjar skolan hoppar sedan av under, eller vid slutet av, lågstadiet och fortsätter alltså inte till mellanstadiet. Många av dem faller ifrån efter första klassen. (56)

Trots att amerikanska och irakiska ansvariga trodde att ett betydligt större antal nya inskrivningar i skolor skulle ske under läsåret 2007-2008, så svarade 76,2% av respondenterna i en enkät riktad till 1 513 irakiska kvinnor och genomförd av ’Kvinna till Kvinna’, att flickorna i deras familjer inte tilläts gå i skolan, och 56,7% av respondenterna sade att flickors möjlighet att gå i skola hade försämrats de senaste fyra åren. De främsta anledningarna till detta är, enligt ’Kvinna till Kvinnas’ internationella kontor i Irak, fattigdom och bristande säkerhet. (57)

År 2010 beskrev en UNICEF-rapport utbildningsmiljön i Irak som präglad av dålig säkerhet, familjers fattigdom och en ovilja att låta unga flickor gå i skola. Rapporten citerade kvinnliga studenter som beskrev skolorna som ’inte välkomnande, otrevliga, smutsiga, dåligt underhållna, med smutsiga toaletter och utan dricksvatten. (58)

Den kroniska bristen på undervisnings- och övningsmaterial och den minskade undervisningskompetensen har resulterat i en ökad ekonomisk utsatthet hos de familjer som har handikappade barn, vilka medför en ökad ekonomisk börda.

Många handikappade barn lever på landsbygden eller i avlägsna områden, vilket allvarligt påverkar deras möjligheter att få tillgång till vård, på grund av kostnader, avsaknad av allmänna transporter och okunnighet om tillgänglig hälsoservice. Familjer i avlägsna, lantliga områden träffar kanske aldrig professionell vårdpersonal. Även om det finns tillgänglig hälsoservice, gör kostnaderna den ouppnåelig för de flesta familjer.

Mord och ’brain drain’

Riktade mord och dödshot mot lärare och pedagoger har drivit många att fly utomlands. Enligt FNs Kontor för Humanitära Frågor har 180 lärare dödats sedan 2006, upp till 100 har kidnappats och mer än 3 250 har flytt utomlands, fram till april 2008. (59) (60)

Internationella Medicinska Kåren rapporterar att gruppen läraren i Bagdad har minskat med 80% och medicinsk personal verkar också ha lämnat landet i ett oproportionerligt antal. (61) Grovt beräknat anses 40% av Iraks medelklass ha flytt fram till slutet av 2006. (62) Denna dränering på intellektuell kraft, tillsammans med förstörelsen av skolor och av utbildningssystemet, är en del av den pågående kulturella rensningen av det irakiska samhället och den irakiska identiteten (63). Iraks utbildade och professionella klasser, inklusive i synnerhet lärare, akademiker och hälsopersonal, flydde landet i tusental som en följd av mord på kollegor - del av en riktad kampanj, med förödande effekt.

467 akademiker från universitet (64) har dödats och mer än 2000 läkare, hundratals advokater och domare, 376 journalister/medieverksamma (65) och tusentals yrkesutbildade människor. (66) Detta, tillsammans med utflödet av yrkeskunniga under åren av FN-sanktioner, har försatt Irak i en situation där man ställs inför den enorma uppgiften att återuppbygga inte bara landets utbildnings- och hälsoinfrastruktur, utan också dess humankapital vad gäller specialistkompetens. (67)

Artikel 20 (Barn som berövats sina familjer): Barn som inte kan tas om hand av sina egna familjer har rätt till särskild omsorg

Antalet föräldralösa barn ökade drastiskt i Irak under kriget och ockupationen. Enligt officiell statistik från regeringen finns det fem miljoner föräldralösa barn och man uppmanar regeringen, parlamentet och NGO-organisationerna att ständigt ha kontakt med Iraks föräldralösa barn. (68) Omkring 500 000 av dessa barn lever på gatan utan att familjen eller någon institution tar hand om dem. (69)

Enligt NGO-organisationen ’Sponsor Iraqi Children Foundation’ är uppskattningsvis 1 barn av 6 under 18 års ålder föräldralöst. Många av dessa barn tigger på gatan eller säljer vatten för att hjälpa sina fattiga mödrar som är änkor eller sina syskon. De blir mycket lätt offer för arresteringar, liksom för rekrytering eller utnyttjande av kriminella, av extremister eller människohandlare. (70)

Artikel 22 (Flyktingbarn): Barn har rätt till särskilt beskydd och hjälp om de är flyktingar

I genomsnitt är 75 till 80 procent av flyktingarna (71) vid alla kriser kvinnor och barn.

Irakiska Röda Halvmånen uppskattar att mer än 83 procent av Iraks flyktingar är kvinnor och barn och att huvuddelen av barnen är under 12 år. (72)

Enligt siffror som släpptes den 22 januari 2008 från FNs Flyktingkommitté (UNHCR), led irakiska flyktingar i Syrien extremt av trauma; mera intensivt än flyktingar från andra aktuella konflikter. Därutöver framkommer att 89,5 procent led av depression, 81,6 procent av ängslan och 67,6 procent av Posttraumatisk Stresstörning (PTSD). (73)

Problemen med barn som tvingats fly utgör en brännande humanitär fråga, då ett stort antal familjer inte hade tak över huvudet, inga pengar, ingen hälsovård, ingen utbildning, ingen som helst säkerhet. (74)

Dr Souad Al Azzawis studie visar att i den grupp hon studerade lämnade 43,6% av barnens familjer Irak, 12,8% tvingades att lämna sitt bostadsområde och 11,7 % av barnen i den studerade gruppen lämnade landet. Allt på grund av avsaknad av service, säkerhet och en fungerande lag, samt av rädsla för att mista livet. 75,5% av barnen i den studerade gruppen tvingades alltså flytta från sina bostadsområden i Irak. (75)

Därutöver kunde 22,4 % av barnen inte fortsätta med sin utbildning på grund av extrema ekonomiska svårigheter. Irakiska flyktingar i Syrien kunde inte erbjuda sina barn gratis utbildning. Andra barn tvingades ut i arbete för att hjälpa till med familjens överlevnad.

UNHCRs översikt från 2009 uppger att 20% av internflyktingar (IDPs) och 5% av återvändande flyktingar anmälde saknade barn. Den totala summan internflyktingar per november 2009 uppskattades till uppemot 2,76 miljoner personer, eller 467 517 familjer. En enkel beräkning ger vid handen att mer än 93 500 barn saknas bland internflyktingarna. (76)

Artikel 23 (Handikappade barn) (77)

Avståndet till skolor, skolbyggnadernas usla skick, avsaknaden av elementära resurser, osympatiska lärare och bristande stöd för att förstå lektionsinnehållet, familjens överbeskyddande och samhällets attityd utgör förmodligen oöverstigliga hinder för att handikappade flickor skall kunna delta i undervisning. (78)

Tillgången på pålitliga uppgifter om tillgänglig samhällsservice för handikappade barn i Irak är extremt begränsad. Åren av FN-sanktioner ledde till en kronisk brist på investeringar och vid slutet av 1991 stängdes alla fyra institutionerna för specialträning, liksom de nationella koordinerande institutionerna (79).

Den kroniska bristen på utbildnings- och övningsmaterial och den sänkta utbildningskompetensen resulterade i en ökad ekonomisk sårbarhet för familjer med handikappade barn, vilka utgjorde ytterligare en ekonomisk börda.

Många handikappade barn lever på landsbygden eller i avlägsna landsändar, vilket allvarligt påverkar deras möjligheter att få tillgång till existerande samhällsservice, på grund av brist på allmänna transporter och på kännedom om tillgänglig service. Familjer från avlägsna landsändar kan mycket väl helt sakna kontakt med hälsovårdspersonal. Även om hälsoservice finns tillgänglig förhindrar kostnaden för den medicinska vården de flesta familjer från att nyttja den. (Cameron 2005). (80)

Ministeriet för Arbete och Sociala Frågor (MoLSA) har ansvaret för institutionell vård och ombesörjande av bistånd. Fastän det finns en budget från centralregeringen allokerad för att täcka mat, transport och andra kostnader för socialhjälp, så saknar personalen kompetens och enheterna är i behov av moderna utbildningshjälpmedel. Det finns mer än 200 socialarbetare, men deras brist på erfarenhet gör dem i stort sett ineffektiva. (81)

Artikel 33 (Drogmissbruk): Regeringar skall använda alla medel för att skydda barn från användningen av skadliga droger och från att utnyttjas i handeln med droger

I Irak går numera många barn inte i skolan och leker inte heller på gatan, utan gömmer sig i gatuhörnen, där de intar eller säljer droger. Experter säger att många barn, särskilt föräldralösa, har fallit offer för drogmissbruk de senaste åren. Före den USA-ledda invasionen 2003 existerade praktiskt taget inget drogmissbruk bland barn, enligt Ameer Mohammad Bayat, som är psykolog och arbetar med drogmissbrukande barn. I många fall vänder sig barn till drogerna för att lindra den smärta och det lidande som kriget åsamkat dem. (82)

UNICEF-rapporter har varnat för att drogmissbruk håller på att bli mer än bara ett udda fenomen bland irakiska barn. Sedan 2005 har missbruket bland barn ökat med 30 procent, med en nästan 10-procentig ökning under senaste året.

Men detta problem handlar inte bara om missbruk. Många barn fångas in i en blomstrande droghandel i ”det nya Irak”, (enligt en lokal NGO som kämpar med problemet i Baghdad). Gängen inriktar sig ofta på barn som har förlorat anhöriga eller som arbetar på gatan. ”Dessa langare erbjuder jobb och lindring, vilket lätt leder till att dessa oskyldiga barn blir drogberoende.” (83)

Experter klagar över att regeringen ignorerar problemet barn/droger.

”Problemet förvärras av att regeringen inte på allvar beaktar den kaotiska situation barn lever i”, säger psykologen Bayat. Han noterar att den enda hjälp barn får kommer från oberoende hjälporganisationer och från frivilliga, som oftast ställs inför tuffa, ibland farliga, uppdrag.”Säkerhetsproblem gör det svårare för frivilliga att nå utsatta barn och att erbjuda hjälp, eftersom beväpnade knarklangare när som helst kan hämnas på hjälppersoner som försöker rädda barnen från gatan.” (84)

Artikel 34 (Sexuellt utnyttjande): Regeringar skall skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande och missbruk

Organisationen För Kvinnors Frihet i Irak, en irakisk NGO, uppskattar att omkring 4 000 kvinnor, varav en femtedel är under 18 år, försvann under de första sju åren efter kriget.

Oskyldiga flickor som fortfarande borde åtnjuta ett liv som barn, skyddade av sina mödrar, har fängslats för prostitution, en skärseld i vilken de är den moderna tidens slavar. I detta nu vet vi inte ens om antalet irakiska tonåringar som under senare år blivit offer för trafficking kan räknas i tusental eller i tiotusental. (85)

OWFI (Organisationen för kvinnors frihet i Irak ) rapporterar att andelen minderåriga flickor bland prostituerade kvinnor uppgår till 65 %. (86)

Våld mot prostituerade kvinnor och flickor riktas huvudsakligen mot gravida. Många rapporter uppger att aborter förorsakats av sparkar och slag. Kvinnor och flickor som genomgått en abort har tvingats att omedelbart börja arbeta. En del flickor har blivit torterade i samband med gängvåldtäkter. Barn till prostituerade kvinnor säljs eller våldtas av pedofiler samt döms till en ond cirkel av först fängelsevistelse på grund av tvångsprostitution, för att därefter drivas tillbaka till prostitution. I några fall säljer flickor också organ. (87)

Ju yngre en flicka är, desto mer större är profiten – den största efterfrågan är på flickor under 16 år. Människohandlarna uppges sälja så unga flickor som 11 och 12 år för så mycket som 30 000 amerikanska dollar, medan äldre ”använda” flickor och kvinnor kan köpas för så litet som 2 000 dollar. Människohandlarna får hjälp av sofistikerade kriminella nätverk som klarar att förfalska dokument och att betala korrupta tjänstemän, för att eliminera hinder. (88) I vissa fall ber kvinnor och flickor att få stanna kvar i häktet/fängelset också efter att straffet avtjänats, i skräck för att deras familjer kommer att döda dem. (89)

En rapport (90) som presenterats av den Londonbaserade NGO-gruppen Social Change for Education in the Middle East (SCEME)(91) sätter ljuset på förhållandet att flickor så unga som 10 eller 12 år har förmedlats från efterkrigsirak till länder som Syrien, Jordanien, Libanon, Förenade Arabemiraten och Saudi-Arabien, för att utnyttjas sexuellt. Andra offer som förmedlats inom Irak hamnar på nattklubbar eller i bordeller, ofta i Bagdad. Några av dessa bordeller ”har upprättats enbart för att möta den efterfrågan som USAs servicepersonal har skapat”, tillägger man.

Medan sexuellt utnyttjande existerade i Irak likaväl som överallt även långt före krigsutbrottet 2003 ”ledde invasionen och den instabilitet som följde till att en miljö uppstod där unga kvinnor och flickor blev mycket mer utsatta för trafficking.”

En del unga offer luras till att tro att ett löfte om äktenskap är äkta, sade Abou-Atta – men så, efter att ha utnyttjat flickan sexuellt, skiljer mannen sig snabbt från henne och dumpar henne på gatan, med all heder förlorad i det konservativa arabiska samhällets ögon. Därefter är de lätta mål för fortsatt utnyttjande.

En annan grym sedvänja, särskilt vanlig i de heliga shiastäderna Najaf och Karbala och i Syrien, är ”mut’a-äktenskap”, vid vilket en flicka gifts bort i närvaro av en religiös person, för ett överenskommet pris till en man, för en överenskommen tid, som kan vara mellan en timme och upp till ett par månader, (92)

Regeringens vägran att ta ansvar

När en klinisk forskare tog upp den här frågan med Imamen Abou-Atta mötte han motstånd. (93)

Regeringen och de brittiska och amerikanska myndigheterna, vars styrkors närvaro i Irak har varit en bidragande faktor till problemen, har gjort litet för att bekämpa trafficking med flickor och kvinnor: inga framgångsrika rättegångar mot kriminella inblandade i människohandel har genomförts, inga omfattande program för att ta itu med problemet har förekommit, och stödet för offren enligt ovan är nästan obefintligt. (94)

Kvinnorättsgrupper har berättat för Human Rights Watch att kvinnor som utsatts för trafficking (liksom offer för sexuellt våld), ofta hamnar i fängelse. Regeringen ger inget stöd till offer som återbördats från utlandet. Irakiska myndigheter åtalar och dömer offren för trafficking för olagliga handlingar vilka är resultatet av just traffickingsituationen. Offren sätts också i fängelse för prostitution, medan myndigheterna ignorerar förövarna. (95)

Artikel 38 (Krig och väpnade konflikter): Regeringar måste göra allt de kan för att skydda och ta hand om barn som drabbats av krig (Psykologiska problem)

Den totala kollapsen av Iraks ekonomi, det sekteristiska våldet, de amerikanska truppernas räder hos civila och dödandet av familjemedlemmar har berövat Iraks barn på en oskuldsfull, bekymmersfri barndom. De måste i stället hantera sina familjers sönderfall, fattigdom och en fullständig avsaknad av säkerhet. Iraks barn tvingas ta på sig försörjningsroller, ty deras familjer lider av hunger och fattigdom. De slutar skolan och måste direkt konfrontera vuxnas problem, som arbetslöshet, fysiskt arbete etc. Denna situation utsätter dem för umbäranden och för många former av utnyttjande. Den dagliga utsattheten för våld har skadat deras psykologiska utveckling och beteende (96). 46,8% av den studerade gruppen barn ställs inför allvarliga hälsoproblem, såsom psykologiska och mentala störningar. (97)

Enligt WHO är den fjärde främsta orsaken till dödlighet bland irakier över fem år ”mental störning”, som alltså kommer högre än infektionssjukdomar. (98)

En studie utförd av Irakiska Psykiatersällskapet i samarbete med WHO fann att 70% av barnen (provgrupp på 10 000) i Sha’absektionen i norra Baghdad lider av traumarelaterade symptom. (99)

Under 2006 slutfördes några studier över förekomsten av mentala störningar hos barn i Baghdad, Mosul och Dohuk. I den första studien fann man att 47% av grundskoleeleverna rapporterades ha utsatts för betydande traumatiska händelser under föregående två år, 14% led av posttraumatisk stresstörning (PTSD): varav pojkar 9%, flickor 17%. (100)

I den andra studien i Mosul screenades ungdomar för mentala störningar. 30% hade symptom på PTSD: pojkar 26%, flickor 32%. En högre grad av PTSD fanns hos äldre ungdomar. (92%) av de sjuka ungdomarna hade inte fått någon behandling. (101)

En studie som utförts vid den barnpsykiatriska avdelningen på det allmänna pediatriska sjukhuset i Baghdad år 2005 visade: ångeststörningar (22%), beteendeproblem (hyperrörlighet och uppförandestörningar)(18%), icke-organiskt betingad sängvätning (15%), stamning (14%), epilepsi (10%) och depression (1,3%)(Al-Obaidi et al).

Barn hade utsatts för gatustrider, för att tvingas passera döda kroppar på väg till skolan, för att se släktingar och vänner dödas eller allvarligt skadas och för andra krigs- och ockupationshandlingar. Det var inte så att de bara såg detta då och då – de såg det ofta, under flera år.

Så gott som alla barn växer upp som son eller dotter till offer för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom tortyr, våldtäkt eller kemiska attacker. De flesta av dagens föräldrar har inte haft någon möjlighet att sörja sina förluster och att återhämta sig från sina traumatiska erfarenheter, på grund av avsaknad av rehabiliteringsmöjligheter och av ett socialt erkännande av förlusten.Barn från familjer som överlevt blir därför ofta offer för aggression, för fysisk och psykisk misshandel och för försummelse i den generationskonflikt och de dysfunktionella familjestrukturer som uppstår av kollektiva trauman.

De utsätts för våld både utanför och inom hemmet.

Som en konsekvens därav lider de av en lång rad av beteendestörningar och traumarelaterade stressreaktioner, såsom sömnstörning, oroligt och hyperaktivt beteende, social tillbakadragenhet, depression, ängslan, liksom också utvecklings- och ätstörningar. Då barn ofta måste stödja sina traumatiserade föräldrar på olika sätt, hämmas deras egen utveckling till samhällsnyttiga medborgare.

Fruktansvärda bilder av sönderslitna kroppar utslängda på gatorna och scener där deras fäder eller släktingar blivit dödade inför deras ögon kommer att stanna i dessa barns minnen i många år och kommer att lämna negativa psykologiska spår i deras framtida beteende.

Den ”obarmhärtiga blodsutgjutelsen och bristen på professionell hjälp har gjort att Iraks barn kommer att växa upp antingen med djupa ärr eller så tillvanda våld att de kommer att behålla det mönstret när det går in i vuxenvärlden”.

IbnRush är det enda psykiatriska sjukhuset i en huvudstad med 6 miljoner invånare. (102) Irakiska psykiatriker, i likhet med de flesta medicinskt yrkeskunniga här, lider av brist på utbildning och på resurser. Det finns inga psykoterapi- eller kriscenter.

Från all statistik som beskriver den förstörelse som drabbat Irak genom det brottsliga kriget är de siffror som beskriver tillståndet för de irakiska barnen de mest oroande och hjärtslitande. Det är dessa barn som skall forma det framtida Irak. Deras välbefinnande, eller avsaknad av välbefinnande, kommer att påverka alla irakier, oavsett sekttillhörighet, religion eller etnicitet. (103)

De angloamerikanska ockupationsstyrkorna och den irakiska regeringen har gravt misslyckats i att uppfylla de mest grundläggande skyldigheterna gentemot Iraks barn.

Ockupationsmakterna bär det fulla ansvaret för brotten mot bestämmelser och konventioner som rör barn. De bör hållas räkning för den skada de åsamkat Iraks barn.

De irakiska institutioner och mekanismer som borde tillförsäkra kvinnor, barn och ungdom psykiskt, socialt och lagligt skydd fungerar inte och är opålitliga. Som ett resultat därav utsätts de mest sårbara för exploatering och utnyttjande, såsom dödande, kidnappning, könsbaserat våld, människohandel, rekrytering till och utnyttjande av beväpnade grupper, barnarbete och frihetsberövande. (104)

Vi ber det internationella samfundet och de internationella organen för mänskliga rättigheter att ta upp dessa frågor till diskussion i rådet och att sända en speciell rapportör till Irak.

Noter:
[1] Chris Floyd, December 17, 2011 War Without End, Amen: The Reality of America’s Aggression Against Iraq http://www.brussellstribunal.org/ChildrenIraq070512.htm
http://www.chris-floyd.com/component/content/article/1-latest-news/2200-war-without-end-amen-the-reality-of-americas-aggression-against-iraq-.html

Empire Burlesque

[2] Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/380

[3] The convention was ratified by 194 United Nations countries, except the USA and Somalia.

[4] Fallen off the agenda? More and better aid needed for Iraq recovery http://reliefweb.int/node/360643

[5] FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child

http://www.unicef.org/crc/index_30228.html

[6] Iraq Deaths  http://www.justforeignpolicy.org/iraq

[7] The report, “The Weapons That Kill Civilians, Deaths of Children and Noncombatants in Iraq”, was compiled from a sample of 60,481 deaths in 14,196 events over a five-year period since the 2003 invasion. Civilian casualties from concentrated bouts of violence, such as the two sieges of Fallujah, were excluded.

[8] Iraq air raids hit mostly women and children , Kim Sengupta, 2009 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-air-raids-hit-mostly-women-and-children-1669282.html

[9] Iraqi deaths from violence 2003–2011 Analysis and overview from Iraq Body Count (IBC), 2012  http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

[10] UN Calls Rights Situation in Iraq 'Fragile'   http://www.commondreams.org/headline/2011/08/08-3

[11] Merrill Singer, G. Derrick Hodge, The war machine and global health: a critical medical anthropological examination of the human costs of armed conflict and the international violence industry. Elaine A. Hills, Dahlia S. Wasfi, The causes and human costs of targeting Iraq, p119.

[13] http://waterwebster.org/IraqWater.htm

[14] Humanitarian Disaster In Fallujah: Unprecedented Numbers of Birth Defects, Miscarriages and Cancer Cases by MalakHamdan http://www.brussellstribunal.org/Fallujah120410.htm

[15] Genetic damage and health in Fallujah Iraq worse than Hiroshima  http://www.brussellstribunal.org/Fallujah020710.htm

[16] The cause of congenital anomaly and cancer in Fallujah Iraq is identified as Enriched Uranium from novel weapons systems deployed by the US by Chris Busby and MalakHamdanhttp://www.brussellstribunal.org/Fallujah171011.htm

[17] Four Polygamous Families with Congenital Birth Defects from Fallujah, Iraq,SamiraAlaani , MozhganSavabieasfahani , Mohammad Tafash , and Paola Manduca ,http://www.brussellstribunal.org/pdf/Fallujah040111.pdf

[18] Uranium and other contaminants in hair from the parents of children with congenital anomalies in Fallujah, Iraq. Samira Alaani, MuhammedTafash, Christopher Busby, MalakHamdan and EleonoreBlaurock-Busch http://www.conflictandhealth.com/content/5/1/15

[19] Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009 Chris Busby , MalakHamdan and EntesarAriabi  Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837

http://www.mdpi.com/1660-4601/7/7/2828

[20] Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009 Chris Busby , MalakHamdan and EntesarAriabi   Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837

http://www.mdpi.com/1660-4601/7/7/2828

[21] Uranium and other contaminants in hair from the parents of children with congenital anomalies in Fallujah, Iraq. Samira Alaani1, Muhammed Tafash1, Christopher Busby, MalakHamdan and EleonoreBlaurock-Busch http://www.conflictandhealth.com/content/5/1/15

[22] Occupation could link to high child cancer rates ,2011

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15615222,00.html

[23] Moving ahead to improve lives of Iraqis affected by landmines, 2011 http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1495

[24] Moving ahead to improve lives of Iraqis affected by landmines ,2011 http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1495

[25] IRAQ – landmines, bombs, depleted uranium – devastation – children amputees. http://www.indymedia.org.au/2011/12/04/iraq-%E2%80%93-landmines-bombs-depleted-uranium-%E2%80%93-devastation-%E2%80%93-children-amputees-how-you-can-hel

[26] Iraq’s War Disfigured Babies ,2009

http//www.heyetnet.org/eng/reports/3964-iraqs-war-disfigured-babies-.html

[27] The European political landscape regarding the ban on uranium weapons – with focus on Belgium, Ms. RiaVerjauw, ICBUW, Belgium

www.rauhanpuolustajat.fi/.../seminaariraportti.pdf

[28] DahrJamail, “Iraqi Hospitals Ailing under Occupation" World Tribunal on Iraq, Istanbul, Turkey , 2005. http://www.brusselstribunal.org/pdf/HealthcareUnderOccupationDahrJamail.pdf

[29] The Iraq health crisis  http://gorillasguides.com/2008/01/16/medact-wmd-conflict-the-iraq-health-crisis/

[30] Women, children and youth in the Iraq crisis: a fact sheet, 2008 http://www.rhrc.org/resources/Iraqi_women_girls_factsheet%20FINAL%20JAn08.pdf

[31] Michael Haas. “Children and Unlamented Victims of Bush’s War Crimes”. ICH. May 1, 2009.

http://www.informationclearinghouse.info/article22529.htm

[32] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[33] Survey on the state of the environment in Iraq launched; BAGHDAD, 22 September 2011 -  http://www.unicef.org/media/media_59892.html

[34] The figures come from a survey conducted in 2007-2008 by the Ministry of Health, Ministry of Education and their KRG counterparts, in cooperation with World Health Organization (WHO) Humanitarian Update Iraq No.6 April 2009  http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1111049

[35]http://iraqdailytimes.com/iraqi-trade-ministry-introduces-income-based-rationing-assessment/

[36] The Millennium Development Goals Report 2010 UN

[37] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[38] Fallen off the agenda? More and better aid needed for Iraq recovery

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B

[39] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[40] http://www.aolnews.com/2010/07/19/un-forced-to-cut-food-aid-to-iraqi-women-children/

[41] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[42] Cara- A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010  https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[43] UNICEF, 2011, European Union and Government of Iraq start €17M programme to improve primary education in Iraq   http://www.unicef.org/media/media_57942.html

[44] Cara A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010  https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[45] Cara A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010  https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[46] UNAMI HR 2010  http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx

[47] FALLEN OFF THE AGENDA? MORE AND BETTER AID NEEDED FOR IRAQ RECOVERY july 2010

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B

[48] Yale Law School http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp

[49] “Education under Attack 2010 – Iraq”- UNESCO. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html

[50] UNAMI HR rapport 2010  http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx

[51] Dirk Adriaensens , Dying education in the “blossoming” Iraqi democracy, 2011, http://www.brussellstribunal.org/education160211.htm

[52] Saharissa, Another legacy of war: Iraqis losing faith in public schools,2009

http://www.mcclatchydc.com/world/story/75196.html

[53] FALLEN OFF THE AGENDA? MORE AND BETTER AID NEEDED FOR IRAQ RECOVERY july 2010

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B

[54] Girls Education in Iraq, 2010, Unicef http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C12577AD00341F90-Full_report.pdf

[55] Hans von Sponeck in: IRAQ:A CASE OF EDUCIDE, March 2011, Ghent http://www.brussellstribunal.org/Seminar/texts/en/2.pdf

[56] Girls Education in Iraq, 2010, Unicef http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C12577AD00341F90-Full_report.pdf

[57] Girls Education in Iraq, 2010, Unicef, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C12577AD00341F90-Full_report.pdf

[58] Hans von Sponeck in: IRAQ:A CASE OF EDUCIDE, March 2011, Ghent http://www.brussellstribunal.org/Seminar/texts/en/2.pdf

[59] Humanitarian implications of the wars in Iraq, ICRC, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-868-p929.htm

[60] 196 professors killed, more than 100 kidnapped since U.S. invasion http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news2007-03-15kurd1.htm

[61] http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-727BUF?OpenDocument&rc=3&emid=ACOS-635P5D

[62] Iraq: Brain Drain Poses Threat To Future  http://www.rferl.org/content/article/1072793.html

[63] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[64] List of killed, threatened or kidnapped Iraqi Academics http://www.brussellstribunal.org/academicsList.htm

[65] ASSASSINATED IRAQI MEDIA PROFESSIONALS http://www.brussellstribunal.org/JournalistKilled.htm

[66] Dirk Adriaensens, The destruction of Iraq’s education, 2008 http://www.brussellstribunal.org/IraqEducation0608.htm

[67] Cara A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010  https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[68] Occupation's Toll: 5 Million Iraqi Children Orphaned http://www.alternet.org/waroniraq/70886/?page=entire.

[69] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[70] DC Area Foundation Reopens Baghdad Center for Street Children http://www.sicfiraq.org/wp/news/

[71] The Government reported that there are an estimated 1,343,568 post-2006 Internally Displaced Persons  in Iraq as of January 2011, with Baghdad hosting the largest number of IDPs with some 358,457 persons (62,374 families). UNAMI HR  2010  http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx

[72] Women, children and youth in the Iraq crisis: a fact sheet January 2008

[73] SYRIA: UN research indicates high levels of trauma among Iraqi refugees http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76360

[74] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[75] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[76] Always someone's mother or father, always someone's child. The missing persons of Iraq. Http://www.brussellstribunal.org/pdf/Disappearances_missing_persons_in_Iraq.pdf

[77] Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

[78] Girls education in Iraq, 2010 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A3F345FEB60FD713C12577AD00341F90-Full_report.pdf

[79] Referral Institutions and the National System for Disability Prevention and Early Detection)

[80] Cara  A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010Cara  A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[81] Cara  A Study of Education Opportunities for Disabled Children and Youth and Early Childhood Development (ECD) in Iraq 2010 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:131680&datastreamId=SUPPLEMENTARY-2.PDF

[82] Iraq's Children Drug Addicts, Dealers  , 25 December 2008 10:01

http://forums.understanding-islam.com/showthread.php?7464-Iraq-s-Children-Drug-Addicts-Dealers

[83] Iraq's Children Drug Addicts, Dealers, 25 December 2008 10:01

http://forums.understanding-islam.com/showthread.php?7464-Iraq-s-Children-Drug-Addicts-Dealers

[84] Iraq's Children Drug Addicts, Dealers  , 25 December 2008 10:01

http://forums.understanding-islam.com/showthread.php?7464-Iraq-s-Children-Drug-Addicts-Dealers

[85] Organization of Women’s Freedom in Iraq http://www.equalityiniraq.com/activities/117-prostitution-and-trafficking-of-women-and-girls-in-iraq

[86] In 2007 OWFI took on the challenge of investigating and documenting the extent of trafficking and prostitution within our outreach in Iraq . Listing of Prostitution and Trafficking houses Found in 2008 primarily addresses issues of prostitution and trafficking (P&T) in Baghdad and its suburbs.

[87] Organization of Women’s Freedom in Iraq http://www.equalityiniraq.com/activities/117-prostitution-and-trafficking-of-women-and-girls-in-iraq

[88]At a Crossroads , Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf

[89]At a Crossroads, Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf

[90] Silent victims: Iraqi women trafficked for sex,  Laura Smith-Spark, CNN November 10, 2011 -- Updated 1224 GMT (2024 HKT) http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/11/10/silent-victims-iraqi-women-trafficked-for-sex-report-says/

[91] EntitledKaramatuna, or Our Dignity

[92] Silent victims: Iraqi women trafficked for sex,  Laura Smith-Spark, CNN November 10, 2011 -- Updated 1224 GMT (2024 HKT) http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/11/10/silent-victims-iraqi-women-trafficked-for-sex-report-says/

[93] Silent victims: Iraqi women trafficked for sex,  Laura Smith-Spark, CNN November 10, 2011  http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/11/10/silent-victims-iraqi-women-trafficked-for-sex-report-says/

[94] At a Crossroads - Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion, H u m a n   R ri g h t s  W a t c h http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf

[95] At a Crossroads - Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion, H u m a n   R ri g h t s  W a t c h  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf

[96] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[97] Dr. Souad N. Al-Azzawi http://www.brussellstribunal.org/pdf/IraqiChildrenSuffering2010.pdf

[98] WHO Eastern Mediterranean Regional Office, Division of Health System and Services Development, Health Policy and Planning Unit, “Health Systems Profile: Iraq,” 2005

[99] The Plight of Iraqi Children  by Adnan Al-Daini / January 5th, 2012 http://dissidentvoice.org/2012/01/the-plight-of-iraqi-children/

[100] Mental health of Iraqi children  Ali H Razokhi a, Issam K Taha b, NezarIsmatTaib c, Sabah Sadik d, Naeema Al Gasseer http://www.lancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69320-3/fulltext

[101] Mental health of Iraqi children  Ali H Razokhi a, Issam K Taha b, NezarIsmatTaib c, Sabah Sadik d, Naeema Al Gasseer http://www.lancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69320-3/fulltext

[102] PROTESTERS PLEAD FOR PEACE Civilian toll: Iraqis exhibit more mental health problem, James Palmer, Chronicle Foreign Service Monday, March 19, 2007 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/03/19/MNG06ONMIB1.DTL#ixzz1jcDU8UiD

[103] The Plight of Iraqi Children  by Adnan Al-Daini / January 5th, 2012 http://dissidentvoice.org/2012/01/the-plight-of-iraqi-children/

[104] Fallen off the agenda? More and better aid needed for Iraq recovery http://reliefweb.int/node/360643

Kommentarer från IrakSolidaritet

Krigsbrottskommissionen
i Kuala Lumpur avslutade sin session 7-11 maj 2012 med en fällande dom som förklarar Bush, Cheney, Rumsfeld och deras medarbetare skyldiga till tortyr och krigsbrott.

Här finns sammanfattning och länk till Bie Kentanes tal om Iraks barn som hon höll vid ett sidomöte under tribunalen.

Det var värt priset”, sade Madeleine Albright, när hon intervjuades av ”60 Minutes” 12 maj 1996. Journalisten Felicity Arbuthnot skriver till minne av den halva miljon irakiska barn som miste livet på grund av sanktionerna (embargo).

120805

Senast ändrad: 2015-08-28
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .