.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Lissabonuttalandet - oktober 2013
RÄTTVISA ÅT IRAK – DE ANSVARIGA MÅSTE STÄLLAS TILL SVARS!
av International Anti-Occupation Network 25-10-2013


Medlemmar av det Internationella anti-ockupationsnätverket (I.A.O.N.) från Portugal, Algeriet, Belgien, Frankrike, Irak, Jordanien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Sverige och Storbritannien, representerande många internationella frivilligorganisationer, samlades i Lissabon från 11 till 13 oktober för att diskutera utvecklingen i Irak och landets framtid.

   Även efter att USA av det irakiska folkets motstånd tvingats dra tillbaka sina stridande trupper, finns tiotusentals rådgivare, kontraktsanställda och säkerhetspersonal kvar runt om i landet för att säkerställa ockupationens syften. Utländska och regionala makter fortsätter att kämpa om inflytande och dominans över Irak, även till den grad att de ingriper med miliser och begår brott mot det irakiska folket. Utomstående krafter har inte gett upp sina försök att kontrollera landets ekonomiska resurser och att beröva befolkningen grundläggande samhällstjänster. Grundorsaken till det ökade terroristvåldet är den sekteristiska Bremerförfattningen som påtvingades det irakiska folket under ockupationens första år. Detta har erkänts av ett växande antal demonstranter i det folkliga upproret mot al Malikis regim, som har spridit sig över hela Irak sedan december 2012. IRAKS FOLK ÄR FAST BESLUTET ATT UNDANRÖJA ALLA RESTER AV OCKUPATIONEN.

  Den politiska process och den regim som påtvingats Irak är en integrerad del och fortsättning av USA:s strategi att söndra och slå ned dess motstånd mot imperialism och nyliberalism. Den nuvarande regimens politik är beroende av hämnd och sekteristisk splittring och uppmuntrar terrorhandlingar mot civilbefolkningen för att hindra Irak från att återta sin suveränitet efter årtionden av sanktioner, krig och ockupation. I.A.O.N. upprepar sin ståndpunkt från Le Feyt-deklarationen 2008: "Irak inte kan återfå varaktig stabilitet, enhet och territoriell integritet innan dess suveränitet är garanterad ... Alla Iraks grannar borde inse att stabilitet i Irak tjänar deras egna intressen och förbinda sig att inte lägga sig i landets interna angelägenheter. "IRAKS FOLK AVVISAR SEKTERISM OCH DELNING AV LANDET.

  Vi fortsätter att stödja och uppmana till solidaritet med det irakiska folkets ansträngningar och kamp för att återvinna fullständig självständighet. Sanningen om kriget måste berättas och konsekvenserna av ockupationen erkännas. USA och dess allierade som är ansvariga för förstörelsen och de brott som begåtts mot Irak måste ställas till svars. Världen har ett juridiskt och moraliskt ansvar att hjälpa det irakiska folket att återfå sina legitima rättigheter efter allt det lidande de utsatts för. Men Iraks öde ligger i dess folks händer. Vi har fullt förtroende för Iraks folks förmåga att återuppbygga sitt land och avgöra sina framtida vägval. I.A.O.N. UPPMANAR ALLA SOLIDARITETS-, ANTIKRIGS- OCH ANTIIMPERIALISTISKA RÖRELSER SAMT ALLA FREDSÄLSKANDE MÄNNISKOR ATT STÅ SAMMAN MED FOLKET I IRAK UNDER DETTA SKEDE AV MOTSTÅNDET.

HANDLINGSPLAN

Våra viktigaste mål under den kommande perioden är:

- Att mobilisera internationell medvetenhet om och stöd för att avskaffa ockupationens politiska kvarlevor

- Att intensifiera de internationella kraven för rättvisa för Irak och att de ansvariga måste ställas till ansvar

- Att öka samarbetet mellan solidaritetskrafter och det irakiska folket för att lindra lidandet för offren för krig och ockupation

Bland de insatser som I.A.O.N. stöder och kommer att koncentrera sig på under den kommande perioden är:

1. fortsatt spridning och utbyte av information om det folkliga motståndet mot sekterism och fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter i Irak.

2. samordning av ansträngningarna för lobbyverksamhet mot nationella och EU-parlament för att uppmuntra regeringar och FN-organ att med kraft motsätta sig de irakiska myndigheternas fortsatta systematiska och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter, särskilt användningen av dödsstraff, och att stödja de viktiga rekommendationerna i rapporten som FN:s råd för mänskliga rättigheter utfärdat*, inklusive återinrättande av en särskild FN-rapportör för Irak för att noggrant övervaka respekten för mänskliga rättigheter.

3. arbetet med att utforma en rättslig strategi för att åtala de juridiskt skyldiga för deras brott i Irak och att kräva ersättning till deras offer.

4. arbetet med att åstadkomma oberoende internationella undersökningar om användningen av olika typer av vapen i Irak och det ökande antalet medfödda missbildningar i Falluja, Basra och andra orter och om användandet av irakiskt territorium som avstjälpningsplats för farliga kemikalier och radioaktiva ämnen.

5. samarbetsprojekt mellan olika nationella grupper och irakiska organisationer för att hjälpa dem som drabbats värst av konflikten.

I.A.O.N. VILL STARKT UPPMANA ALLA FREDSKRAFTER ATT VERKA TILLSAMMANS MED OSS I DESSA ANSTRÄNGNINGAR.

Lissabon 13 oktober, 2013

----------------------------

* Läs mer i FN-dokumentet "Sanning, rättvisa och gottgörelse till Irak"


Lissabonuttalandet på engelska
The Lisbon Statement in English


The Lisbon Statement – October 2013

ACCOUNTABILITY & JUSTICE FOR IRAQ

Members of the International Anti-Occupation Network (I.A.O.N.) coming from Portugal, Algeria, Belgium, France, Iraq, Jordan, the Netherlands, Spain, Switzerland, Sweden and the UK coming from many international NGOs met in Lisbon from October 11-13 to discuss developments in Iraq and its future.


  Even after the US was forced by the resistance of the people of Iraq to withdraw its combat troops, tens of thousands of advisors, contract employees and security personnel remain throughout the country to ensure the goals of the occupation. Foreign and regional powers continue to vie for influence and domination over Iraq, even to the extent of intervening with militias and committing crimes against the Iraqi people. Outside forces have not given up their attempt to control the economic resources of the country and to deny basic services to the population. The root cause of the increased terrorist violence is the sectarian Bremer constitution imposed on the Iraqi people during the first years of the occupation. This has been recognized by growing numbers of demonstrators in the popular uprising against the al Maliki regime that have spread throughout Iraq since December 2012. THE PEOPLE OF IRAQ ARE CLEARLY DETERMINED TO REMOVE ALL REMNANTS OF THE OCCUPATION.

  The political process and the regime imposed upon Iraq are an integral part and continuation of the US strategy to divide and conquer its resistance to imperialism and neo-liberalism. The policy of the current regime is dependent on revenge and sectarian division and encourages acts of terror against the civilian population to prevent Iraq from regaining its sovereignty after decades of sanctions, war and occupation. The I.A.O.N. re-iterates its position from the Le Feyt Declaration of 2008: “Iraq cannot recover lasting stability, unity and territorial integrity until its sovereignty is guaranteed…All of Iraq´s neighbors should recognize that stability in Iraq serves their own interests and commit to not interfering in its internal affairs.THE PEOPLE OF IRAQ REJECT SECTARIANISM AND DIVISION.

  We continue to support and call for solidarity with the efforts and struggle of the Iraqi people to regain full independence. The truth about the war must be told and the consequences of the occupation recognized. The US and its allies who are responsible for the destruction and crimes committed against Iraq must be held accountable. The world has a legal and moral responsibility to help the Iraqi people to regain their legitimate rights after all the suffering they have been subjected to. But the destiny of Iraq lies in the hands of its people. We are confident that the people of Iraq are capable of rebuilding their nation and deciding the course of their future. THE IAON CALLS ON ALL SOLIDARITY, ANTI-WARAND ANTI-IMPERIALIST MOVEMENTS AND ALL PEACE LOVING PEOPLE TO STAND WITH THE PEOPLE OF IRAQ IN THIS STAGE OF RESISTANCE.

PLAN OF ACTION

Our main goals in the coming period are:

  • to mobilize international awareness about and support for abolishing the political remnants of the occupation

  • to intensify international demands for Accountability and Justice for Iraq

  • to increase cooperation between solidarity forces and the Iraqi people to alleviate the suffering of the victims of war and occupation

Among the efforts the I.A.O.N. supports and will concentrate on in the coming period are:

  1. the continued spreading and exchange of information about the popular resistance to sectarianism and continued violations of human rights in Iraq.

  1. the coordination of efforts to lobby national and EU parliaments to encourage governments and UN bodies to forcibly oppose the continued systematic and widespread violations of human rights by the Iraqi authorities, especially the use of the death penalty, and to support the important recommendations in the report issued by the UN Human Rights Council*, including the re-instatement of a special UN rapporteur for Iraq to closely monitor respect for human rights

  1. the work to map out a legal strategy to hold those legally responsible for their crimes in Iraq and to demand compensation for their victims

  1. the work to bring about independent international investigations about the use of different kinds of weapons in Iraq and the increasing number of congenital birth defects in Fallujah, Basra and other places and about the use of Iraq territory as a dumping ground for dangerous chemical and radioactive substances

  1. projects of cooperation between different national groups and Iraqi organizations to aid those worst affected by the conflict.

The IAON strongly encourages all peace forces to join us in these efforts.

Lisbon October 13, 2013
_______________________________________________________________________________________________________

*You can read more in the UN document “Truth, justice and reparations forIraq”


På följande språk länkar vi till BRussells Tribunal
Link to BRussells Tribunal for the following languages

Senast ändrad: 2013-10-25
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .