www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> STUDIECIRKELN >> Studiecirkel
www.iraksolidaritet.se

Föreningen IrakSolidaritet

Studiecirkel om Irak-konflikten

Studiematerial för de två första av sex studiekvällar.
Uppdateringar och tillägg 9 febr 2006.

Du håller Föreningen IrakSolidaritets första studiecirkel i din hand. Det är idag inte möjligt att sätta sig in i vad som verkligen händer i Irak med hjälp av ”mainstream-media”. Den oerhörda förstörelsen av irakiska städer är det nästan helt tyst om i pressen. Det pågår en desinformationskampanj som vi måste bryta igenom.

Vi hoppas att denna studiecirkel ska ge dig möjlighet att tränga bakom rubrikerna och bättre förstå vilka USA:s geopolitiska intressen i Mellanöstern är, förstå ockupationens förödande effekter på det irakiska samhället kulturellt, socialt och ekonomiskt och även förstå hur motståndskampen mot ockupationen ser ut. Den återspeglas överhuvudtaget inte i pressen.

Vi har samlat artiklar, skrivit och anger även länkar till intressant material. Vi är övertygade att det utbyte av tankar, fakta och argument som äger rum ska berika en kommande upplaga av studiecirkeln. Vi är tacksamma för synpunkter.

Sigyn Meder, Föreningen IrakSolidaritet

Cirkeln startade 16 februari 2006. Det blev sammanlagt 25 anmälda deltagare så cirkeln har delats i två grupper, sex tisdagar och torsdagar i följd kl. 18.00 – 20.30 på ABF vid Sveavägen 41 i Stockholm.
Avgift 150:- inkl. studiematerial. Anmälan kan ske till ABF/Stockholm tel. 08-453 41 80 eller studier@abfstockholm.se

Om studiecirkelns planering samt rekommenderad förberedelseläsning.
Studiecirkeln som var planerad för fem studiecirkelkvällar är nu utökad till sex. Historikern Mathias Cederholm från Lund kom på en välbesökt seminariekväll 23 februari. Han talade om frågor om konstitutionen, oljan och ekonomin på ett seminarium på ABF som ligger insprängd i serien torsdagskvällar, denna är gratis för cirkeldeltagarna. Vi har fått löfte av ABF om att få disponera en sal också 23 mars. Kvällarnas innehåll med rekommenderad förberedelseläsning (bifogas till deltagarna) planeras förslagsvis så här:

Kväll 1.
Massförstörelsen av Iraks städer och samhällen.
Irak före invasionen.
Irak i dag.

Fallujabroschyren.
”Studiematerial” sid 1 - 10


Kväll 2. Seminarium.
”Om val, bomber och dolda agendor”
Med Mathias Cederholm, historiker från Lund.

”Studiematerial” sid 14 - 19

Kväll 3.
Irak i dag, fortsättning.
”Studiematerial” sid 10 – 13, 20 - 24

Kväll 4.
Iraks Moderna historia.
Irak, FN och folkrätten. Sveriges agerande.

Henrik Skrak: ”Nuri As-Saids vålnad, en historia om kolonialkrig, motstånd, svek och splittring.” Clarté nr 1/2003.
Rolf Andersson: ”Irak är alltjämt ockuperat”. TFR 3 – 4/2004.
Lars Gunnar Liljestrand: ”Tvetydig svensk hållning i Irakfrågan”. TFR 3 -4/”2004.
”Studiematerial” sid 28


Kväll 5.
Vilka är krigets syften?
USA som imperiemakt.

”Studiematerial” sid 25 - 27
Aspects of India´s Economy: ”Skälen för kriget, (de verkliga)”, Clarté nr 1/2003.
Mikael Nyberg: ”Krigskotteriet som startade ett världskrig”, Ordfront Magasin 3/2003.
Lasse Wilhelmsson: ”Israel och det nya amerikanska århundadet”. Fib/K nr 10/2005.


Kväll 6.
Motståndet i Irak.
Eftikhar Hashem Al-Huseiny: ”Irakiska motståndet”.
Jan Myrdal: ”Irak: kriget, ockupationen och folkrätten”. Dokum. Inför Världstribunalen.
M. Junaid Alam: ”Motståndskamp är inte terrorism”. Irakbulletinen nr 1/2005.


Innehåll

Inledning av Sigyn Meder, föreningen IrakSolidaritet 4
Falluja och massförstörelsen av irakiska städer och samhällen 5
Irak åren före invasionen våren 2003 6
Irak i dag – en översikt 7
- Infrastruktur och ”återuppbyggnad” 7
- Mat och försörjning 8
- Sjukhus, sjukvård, befolkningshälsa 8
- Förbjudna vapen använda i Irak: utarmat uran 10
- Barnens situation 11
- Kvinnornas situation 12
- Skolor, utbildning, forskning 13
- ”Bremerlagarna”, konstitutionen och Iraks nya ekonomi 14
- Valen och Iraks nya administration 17
- Iraks nya fackföreningar 19
- Förstörelsen av Iraks jordbruk 20
- Tortyren och fängelserna 20
- Kriminalitet, drogmissbruk och dödspatruller 21
- Antal dödade och sårade i kriget 22
- USA´s etablering i Irak 22
Kort om Sveriges officiella hållning och nuvarande medialäge 23
Vilka är krigets och ockupationens syften? 25
Irak-kriget, FN och folkrätten 28

Inledning

I Irak pågår en ockupation som kostat mer än 100.000 civila livet enligt den ansedda brittiska tidskriften The Lancet (nov. 2004). Landets infrastruktur har fullständigt slagits i bitar. Irak plundras ekonomiskt. Landets mångtusenåriga kultur skövlas och och förstörs. Vi har kunnat läsa om den fasansfulla tortyren och förnedringen i Abu Ghraibfängelset men föga om den systematiska tortyren i alla fängelser och fångläger. En handfull syndabockar ställs inför rätta medan de ansvariga går fria.

Staden Falluja har förstörts till 70 procent och många andra städer ödeläggs av ockupationsmaktens ständiga bombningar och medvetna beskjutningar av sjukhus och ambulanser. Ett folkligt och effektivt motstånd mot ockupationen hindrar USA från vidare krigsäventyr.

USA är i Irak för att ”införa demokrati” heter det i den amerikanska propagandan. Paul Bremer som var USA:s ”ståthållare” under den första ockupationsperioden fattade hundra för Irak bindande beslut. I dessa lade han fast allt från hur landets vallag TAL skulle se ut till privatiseringen av landets statliga industri. På villkor som enbart gynnade de transnationella bolagen. Dessa kan ta med sig 100 procent av vinsten och behöver inte återinvestera i Irak eller ens anställa irakier. Också enligt ett av dessa Bremerbeslut skulle landet ”avbathifieras”. 100.000-tals människor avskedades från sina arbeten och en arbetslöshet på 70 procent grundlades i landet.

Bremer beslöt även att amerikanska och andra koalitionssoldater och alla kontraktsanställda utlänningar skulle gå fria från straff i Irak. De kan inte ställas inför rätta i Irak. Dessa beslut är i sig odemokratiska och strider mot Haagkonventionen som inte tillåter grundläggande förändringar i landets konstitution.

USA har en plan för Irak som kallas för the Greater Middle East project. Irak som tidigare använt inkomsterna från sin nationaliserade olja till gratis utbildning och sjukvård ska inlemmas i ett marknadssystem som gynnar USA:s bolag. En av förutsättningarna för att lyckas med detta projekt har varit att uppmuntra splittring och fragmentisering. Söndra och härska. En stark arabnationalism är ett hinder för dessa planer och bekämpas av USA.

USA har därför systematiskt i de olika Bremerbesluten lagt fast tågordningen för Irak. I ett tidigare sekulärt system som inte gjort skillnad på olika muslimer, kurder, turkmener eller araber etc. tillsätts nu de olika marionettregeringarna efter religiösa och etniska grunder. Irakier ska inte känna sig som en nation. Denna uppdelning går igen i alla val, i konstitutionen etc. och är i sig ett brott mot internationella konventioner som inte tillåter en ockupationsmakt att förändra ett land på detta grundläggande sätt.

Sigyn Meder, föreningen IrakSolidaritet


Studiematerialet är sammanställt och författat av Snorre Lindquist, studiecirkelledare i IrakSolidaritet.
Direkta citat i texten är kursiverade. Där ej annat anges är översättningar från engelskan gjorda av S.L

Ladda ner hela studiematerialet med länken nedan till pdf-filen X kompendium för kväll 1 och 2.pdf.

Studiecirkel i pdf-fil
X kompendium for kvall 1 och 2.pdf
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se